درخواست های ارتباط
جستجو
  لیست دوستان من
  صندوق پیام
  همه را دیدم
  • در حال دریافت لیست پیام ها
  صندوق پیام
  رویدادها
  همه را دیدم
  • در حال دریافت لیست رویدادها
  همه رویدادهای من

  تا 75 درصد تخفیف ویژه شب یلدا بر روی کلیه محصولات وب سایت توسینسو فقط تا 30 آذر

  مانده تا پایان تخفیف ها

  تخفیف های وب سایت
  همه تخفیف ها

  عضویت در

  کانال تلگرام

  توسینسو

  اطلاعات مطلب
   مدرس/نویسنده
   دوره های مرتبط
   دوره های توسینسو دوره آموزشی اسکریپت نویسی Batch یا Batch Scripting در ویندوز به زبان ساده
   دوره آموزشی اسکریپت نویسی Batch یا Batch Scripting در ویندوز به زبان ساده
   مدرس: حسین احمدی
   این دوره را در 11 قسط خریداری کنید
   دوره آموزشی Exploit نویسی به زبان Perl
   دوره آموزشی Exploit نویسی به زبان Perl
   مدرس: ایمان جوادی
   این دوره را در 7 قسط خریداری کنید
   دوره تخصصی آموزش متن کاوی با ابزار NLTK
   دوره تخصصی آموزش متن کاوی با ابزار NLTK
   مدرس: کاظم تقندیکی
   این دوره را در 11 قسط خریداری کنید
   دوره آموزشی طراحی رابط کاربری با JavaFX
   دوره آموزشی طراحی رابط کاربری با JavaFX
   مدرس: حسام رسولیان
   این دوره را در 13 قسط خریداری کنید
   دوره آموزشی برنامه نویسی مقدماتی پایتون به زبان ساده
   دوره آموزشی برنامه نویسی مقدماتی پایتون به زبان ساده
   مدرس: حسین احمدی
   این دوره را در 23 قسط خریداری کنید
   دوره آموزشی برنامه نویسی پیشرفته زبان سی شارپ
   دوره آموزشی برنامه نویسی پیشرفته زبان سی شارپ
   مدرس: حسین احمدی
   این دوره را در 78 قسط خریداری کنید
   ساخت و مدیریت ربات تلگرام از صفر با زبان سی شارپ
   ساخت و مدیریت ربات تلگرام از صفر با زبان سی شارپ
   مدرس: مهدی عادلی فر
   این دوره را در 2 قسط خریداری کنید
   دوره متوسطه برنامه نویسی به زبان جاوا به زبان ساده
   دوره متوسطه برنامه نویسی به زبان جاوا به زبان ساده
   مدرس: مهدی عادلی فر
   این دوره را در 18 قسط خریداری کنید
   دوره آموزشی برنامه نویسی به زبان پرل بصورت پروژه محور
   دوره آموزشی برنامه نویسی به زبان پرل بصورت پروژه محور
   مدرس: ایمان جوادی
   این دوره را در 13 قسط خریداری کنید
   دوره آموزشی ساخت ربات تلگرام
   دوره آموزشی ساخت ربات تلگرام
   مدرس: کاظم تقندیکی
   این دوره را در 8 قسط خریداری کنید
   دوره آموزشی مقدماتی برنامه نویسی جاوا به زبان ساده
   دوره آموزشی مقدماتی برنامه نویسی جاوا به زبان ساده
   مدرس: مهدی عادلی فر
   این دوره را در 17 قسط خریداری کنید
   دوره آموزشی برنامه نویسی اندروید با زبان جاوا به زبان ساده
   دوره آموزشی برنامه نویسی اندروید با زبان جاوا به زبان ساده
   مدرس: مهدی عادلی فر
   این دوره را در 27 قسط خریداری کنید
   دوره آموزشی برنامه نویسی WPF در ویژوال استودیو
   دوره آموزشی برنامه نویسی WPF در ویژوال استودیو
   مدرس: امیر حسین فضلیخانی
   این دوره را در 12 قسط خریداری کنید
   دوره آموزشی مقدماتی برنامه نویسی به زبان سی شارپ
   دوره آموزشی مقدماتی برنامه نویسی به زبان سی شارپ
   مدرس: حسین احمدی
   این دوره را در 17 قسط خریداری کنید
   دوره آموزشی پردازش متن با زبان برنامه نویسی پایتون
   دوره آموزشی پردازش متن با زبان برنامه نویسی پایتون
   مدرس: کاظم تقندیکی
   این دوره را در 20 قسط خریداری کنید

   مشاهده تعداد بازدیدکنندگان با پروسیجر با معماری سه لایه

   تاریخ 21 ماه قبل
   نظرات 1
   بازدیدها 158
   مشاهده تعداد بازدیدکنندگان با پروسیجر با معماری سه لایه
   در این آموزش می خوایم با هم نمایش تعداد افراد بازدیدکندده رو در Asp.net با معماری سه لایه پیاده سازی کنیم.
   ابتدا کد های sql رو با هم مرور می کنیم.


   
   
   جدول تاریخ و تعداد بازدیدکنندگان
   
   CREATE TABLE [dbo].[DateOnlineUser](
   	[IdDateOnlinUser] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
   	[date] [date] NOT NULL,
   	[count] [int] NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_DateOnlineUser] PRIMARY KEY CLUSTERED 
   (
   	[IdDateOnlinUser] ASC
   )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
   ) ON [PRIMARY]
   
   
   جدول ip 
   
   CREATE TABLE [dbo].[IpDateOnlinUser](
   	[Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
   	[IdDateOnlinUser] [int] NOT NULL,
   	[IP] [nvarchar](50) NULL,
    CONSTRAINT [PK_IpDateOnlinUser] PRIMARY KEY CLUSTERED 
   (
   	[Id] ASC
   )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
   ) ON [PRIMARY]
   
   
   چروسیجر محاسبه افراد بازد کننده 
   create PROCEDURE [dbo].[onlineuser]
   @ip nvarchar(12)
   AS
   declare @datenow date---- تاریخ امروز 
   declare @idDate int -----کد تاریخ امروز 
   declare @t int 
   set @datenow = CONVERT (date, SYSDATETIME()) ---گرفتن تاریخ امروز از sql 
   
   
   
   if EXISTS 
   (select DateOnlineUser.[date] 
    from DateOnlineUser 
    where DateOnlineUser.[date] = @datenow 
    
    ) --- چک  تاریخ  در صورت وجود داشتن 
   ---- 
   begin
       set @idDate=(select IdDateOnlinUser from DateOnlineUser where DateOnlineUser.[date] =@datenow);
   		 SELECT @idDate;
        if (select COUNT(*)  
        from IpDateOnlinUser , DateOnlineUser
        where IpDateOnlinUser.IP = @ip and DateOnlineUser.IdDateOnlinUser =@idDate ) <1 
   
   
   BEGIN
   
   
   update DateOnlineUser 
        set [count]= [count]+1
        where DateOnlineUser.[date] = @datenow;
        set @idDate = ( select DateOnlineUser.IdDateOnlinUser from DateOnlineUser where DateOnlineUser.[date] = @datenow);
    
        insert into IpDateOnlinUser([IdDateOnlinUser] ,[IP] )
        values ( @idDate , @ip ) 
       select 1;
   
   END 
   end
   -------------------------------------------------------------------------------
   
   ELSE
    BEGIN 
   
    insert into 
      DateOnlineUser ([date] , [count] )
      values ( @datenow , 1  );
      set @idDate=@@IDENTITY;
   
       insert into IpDateOnlinUser([IdDateOnlinUser] ,[IP] )
       values ( @idDate , @ip ) 
       select 2;
    END
   
   
   
   GO
   
   تعداد افراد 
   
   
   
   CREATE PROCEDURE [dbo].[selectomnlineuseer]
   
   AS
   BEGIN
   	-- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
   	-- interfering with SELECT statements.
   	SET NOCOUNT ON;
   
   select ( [count] ) from DateOnlineUser where [date] = CONVERT (date, SYSDATETIME())  
   
   
   END
   
   
   GO
   
   
   پروسیجر مشاهده همه بازیدکنندگان
   
   
   CREATE PROCEDURE [dbo].[viweall]
   
   AS
   BEGIN
   	-- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
   	-- interfering with SELECT statements.
   	SET NOCOUNT ON;
   
   select sum( [count]) from DateOnlineUser 
   
   
   END
   
   
   GO
   
   پروسیجر بازدیدکننگان دیروز 
   
   
   CREATE PROCEDURE [dbo].[yesterdayonline]
   	-- Add the parameters for the stored procedure here
   
   AS
   BEGIN
   	declare @y date 
   	set @y = DATEADD(DAY ,-1 ,SYSDATETIME() )
   select ([count]) from DateOnlineUser
   where [date] = @y
   
   	-- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
   	-- interfering with SELECT statements.
   	
     
   END
   GO
   
   
   دادهای آماده
   
   
   INSERT [dbo].[DateOnlineUser] ([IdDateOnlinUser], [date], [count]) VALUES (4, CAST(N'2016-08-15' AS Date), 2)
   INSERT [dbo].[DateOnlineUser] ([IdDateOnlinUser], [date], [count]) VALUES (5, CAST(N'2016-08-16' AS Date), 1)
   SET IDENTITY_INSERT [dbo].[DateOnlineUser] OFF
   SET IDENTITY_INSERT [dbo].[IpDateOnlinUser] ON 
   
   INSERT [dbo].[IpDateOnlinUser] ([Id], [IdDateOnlinUser], [IP]) VALUES (3, 4, N'192.168.1.2')
   INSERT [dbo].[IpDateOnlinUser] ([Id], [IdDateOnlinUser], [IP]) VALUES (4, 4, N'192.168.1.1')
   INSERT [dbo].[IpDateOnlinUser] ([Id], [IdDateOnlinUser], [IP]) VALUES (5, 5, N'192.168.1.1')
   
   ابتدا به پروژه یک فایل Global.asax اضافه میکنیم و کدهای زیر را به آن اضافه میکنیم .

   protected void Application_Start(object sender, EventArgs e)
      {
        Application["OnlineUsers"] =1; 
      }
    
      protected void Session_Start(object sender, EventArgs e)
      {
        Application.Lock();
        Application["OnlineUsers"] = (int)Application["OnlineUsers"] + 1;
        Application.UnLock(); 
      }
    
      protected void Application_BeginRequest(object sender, EventArgs e)
      {
        Application.Lock();
        Application["OnlineUsers"] = (int)Application["OnlineUsers"] - 1;
        Application.UnLock(); 
      }
   

   بعد از این مرحله میریم سراغ نوشتن کلاسهای برنامه   یک پوشه به نام bal میسازیم . در این پوشه قرار است کلاسهای connection و کلاس اجرای پراسیجرها در سی شارپ نوشته شوند .

   یک کلاس به نام SqlCon.cs می سازیم و کدهای زیر را درون آن قرار میدهیم . این کلاس جهت اتصال پروژه به sql می باشد.


   public class SqlCon
     {
       public SqlConnection con = null;
       public SqlConnection opencon()
       {
    
         con = new SqlConnection("Data Source=.;Initial Catalog=OnlineUser;Integrated Security=True");
         con.Open();
         return con;
    
       }
       public void closecon()
       {
         if (con != null)
         {
    
           if (con.State == ConnectionState.Open)
             con.Close();
         }
    
       }
      
   }
   


   کلاس دوم را با نام BalExe.cs میسازیم و کدهای زیر را درون آن قرار می دهیم . این کلاس جهت اجرای کدها می باشد.


   public class BalExe
   {
      SqlCon con = new SqlCon();
     DataTable dt;
     DataSet ds;
     SqlDataAdapter da;
    
     SqlCommand com;
     public BalExe()
     {
    
     }
    
     public int execute(string procname)
     {
       int chek = -1;
       da = new SqlDataAdapter();
       da.SelectCommand = new SqlCommand();
       da.SelectCommand.CommandText = procname;
       da.SelectCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
    
       da.SelectCommand.Connection = con.opencon();
       chek = Convert.ToInt32(da.SelectCommand.ExecuteScalar());
       con.closecon();
       return chek;
    
    
     }
    
     public int insert_update(string procname, SqlParameter[] pa)
     {
       da = new SqlDataAdapter();
       da.SelectCommand = new SqlCommand();
       da.SelectCommand.CommandText = procname;
       da.SelectCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
       da.SelectCommand.Parameters.AddRange(pa);
       da.SelectCommand.Connection = con.opencon();
       int chek = Convert.ToInt32(da.SelectCommand.ExecuteScalar());
       con.closecon();
       return chek;
    
    
     }
    
   }
   
    
   


   کار با کلاسها تمام شد.

   پوشه ای دیگری به نام dal میسازیم

   یک کلاس به نام OnlineUserClass.cs میسازیم و کدهای زیر را درون ان قرار میدهیم این کلاس مقدار ip را از برنامه میگیرد و با توجه به وضعیت عمل درج و یا به روز رسانی تعداد کاربران را انجام میدهد.
   public class OnlineUserClass
   {
     BalExe bal = new BalExe();
    
     public string ip { get; set; }
    
     public int Insert()
     {
       SqlParameter[] pa = new SqlParameter[]
       {   new SqlParameter ("@ip" , this.ip) ,
         
        };
       return bal.insert_update("onlineuser", pa);//==> onlineuser is a PROCEDURE
     }
    
     public int selectomnlineuseer()
     {
       return bal.execute("selectomnlineuseer");//==> selectomnlineuseer is a PROCEDURE
     }
     public int yesterdayonline()
     {
       return bal.execute("yesterdayonline");//==> yesterdayonline is a PROCEDURE
     }
    
     public int viweall()
     {
       return bal.execute("viweall");//==> yesterdayonline is a PROCEDURE
     }
   }
   


   کلاس دیگری به نام datefarsi میسازیم. این کلاس از نوع static میباشدو برای تبدیل تاریخ میلادی به شمسی از آن استفاده میشود .

   بر روی نام پروژه کلیک راست میکنیم و یک صفحه جدید به پروژه اضافه میکنیم و کدهای زیر را در بخش Source آن قرار میدهیم .


   
   
   <!DOCTYPE html>
   
   <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="rtl" lang="fa-ir">
   <head runat="server">
     <title>مشاهده افراد آنلاین</title>
      <meta charset="utf-8" />
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
     
     <link href="packages/bootstrap.3.3.6/content/Content/bootstrap-theme.css" rel="stylesheet" />
     <link href="packages/bootstrap.3.3.6/content/Content/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
       <link href="packages/bootstrap.3.3.6/content/Content/bootstrap-theme.min.css" rel="stylesheet" />
       <script src="packages/jQuery.1.9.1/Content/Scripts/jquery-1.9.1-vsdoc.js"></script>
       <script src="packages/jQuery.1.9.1/Content/Scripts/jquery-1.9.1.min.js"></script>
       <script src="packages/jQuery.1.9.1/Tools/jquery-1.9.1.intellisense.js"></script>
       <script src="packages/bootstrap.3.3.6/content/Scripts/bootstrap.min.js"></script>
     <link href="packages/bootstrap.3.3.6/content/Content/w3.css" rel="stylesheet" />
   </head>
   <body>
     <form id="form1" runat="server">
     <div>
       <div class="contaner">
         <div class="row w3-white">
           <div class="col-lg-4">
           </div>
           <div class="col-lg-4">
         <%--   www.ctaap.ir--%>
             <h3>مشاهده تعداد بازدید کنندگان</h3>
   
             <div class="well">
                 <p>
                 <span> افراد آنلاین : </span><span class="glyphicon glyphicon-ok"></span><span id="onlineuser" runat="server"></span>
   
               </p>
               <p>
                 <span>تاریخ امروز : </span><span class="glyphicon glyphicon-calendar "></span><span id="datef" runat="server"></span>
   
               </p>
               <hr />
               <p>
                 <span>آی پی شما : </span><span id="yourip" runat="server"></span>
               </p>
               <p>
                 <span>بازدید امروز: </span><span id="todayonline" runat="server"></span>
               </p>
               <p>
                 <span>بازدید دیروز : </span><span id="yesterdayonline" runat="server"></span>
               </p>
               <p>
                 <span>بازدید کل : </span><span id="viweall" runat="server"></span>
               </p>
             </div>
   
           </div>
           <div class="col-lg-4">
           </div>
         </div>
       </div>
       
     </div>
     </form>
   </body>
   </html>
      و در قمست کد نویسی کدهای زیر را وارد میکنیم :


   using DAL.DALCLASS;
   using OnlineUser.dal;
   using System;
   using System.Collections.Generic;
   using System.Linq;
   using System.Web;
   using System.Web.UI;
   using System.Web.UI.WebControls;
    
   namespace OnlineUser
   {
     public partial class home : System.Web.UI.Page
     {
       protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
       {
         OnlineUserClass online = new OnlineUserClass();
         online.ip = "192.168.1.1";// ==>برای حالت لوکال آی پی را دستی وارد کردم که فقط نتیجه را ببینیم
         online.Insert();
        // online.ip = GetLanIPAddress();//==>> در حالت واقعی باید از این متد استفاده کنیم
          
         // yourip.InnerText = GetLanIPAddress();//==>> در حالت واقعی باید از این متد استفاده کنیم
         onlineuser.InnerText = Application["OnlineUsers"].ToString();
    
          yourip.InnerText = "192.168.1.1";
         todayonline.InnerText = online.selectomnlineuseer().ToString();
         yesterdayonline.InnerText = online.yesterdayonline().ToString();
         viweall.InnerText = online.viweall().ToString();
    
    
         datef.InnerText = datef.InnerText.settime();//تاریخ شمسی
       }
    
       public String GetLanIPAddress()//متدی برای گرفتن ip
       {
    
         String ip = HttpContext.Current.Request.ServerVariables["HTTP_X_FORWARDED_FOR"];
    
         if (string.IsNullOrEmpty(ip))
         {
           ip = HttpContext.Current.Request.ServerVariables["REMOTE_ADDR"];
         }
    
         return ip;
       }
     }
   }
   


   کار تمام شد برنامه اجرا کنید و از آن لذت ببرید
   برچسب ها
   مطالب مرتبط

   در حال دریافت اطلاعات

   نظرات
   • بنظر میرسه که توی پیج لود بازدیدکننده ها رو اضافه کردید.
    اگه بخواید تعداد بازدیدکننده رو ذخیره کنید، اشتباه، باید توی Session_start کار ذخیره رو انجام بدید.
    تشکر

   برای ارسال نظر ابتدا به سایت وارد شوید