Loading…

جزیره برنامه نویسی و توسعه نرم افزار

امتیازات این مطلب
نکته: چهار روش برای دسترسی به عناصر آرایه در ++C
در این اموزش چهار روش متفاوت برای دسترسی به عناصر آرایه در زبان ++C را ارائه می دهم. ساده ترین روش استفاده از نام آرایه به همراه اندیس آن است. با فرض داشتن آرایه A از نوع صحیح می توان با نوشتن A[i] به i-امین عنصر موجود آرایه دسترسی پیدا کرد. در روش دوم می توان از آرایه به عنوان یک اشاره گر استفاده نمود. در حقیقت نام آرایه اشاره گری ثابت به اولین عضو آرایه است. پس می توان با نوشتن (A + i)* عنصر i-ام از آرایه را بدست آورد.
حال اگر اشاره گری به آرایه به نام P تعریف کنیم باز هم می توانیم با همان دو روش فوق به عناصر آرایه دسترسی پیدا کنیم. یعنی با نوشتن (P + i)* می توان عنصر i-ام آرایه را بدست اورد. روش آخر و جالب اینکه می توان با اشاره گر مثل یک آرایه معمولی رفتار کرد. یعنی با اندیس دار کردن اشاره گر به صورت P[i] می توان به i- امین عنصر آرایه دسترسی پیدا نمود.
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

  int A[] = {
      1, 2, 3, 4, 5
  };

  int n = sizeof(A)/ sizeof(int);

  cout << "By index of array" << endl;
  for(int i = 0; i < n; ++i)
    cout << "A[" << i << "]= " << A[i] << endl;

  cout << "\nBy using array as pointer" << endl;
  for(int i = 0; i < n; ++i)
    cout << "*(A + " << i << ")= " << *(A + i) << endl;


  int *P = A;

  cout << "\nBy using pointer" << endl;
  for(int i = 0; i < n; ++i)
    cout << "*(P + " << i << ")= " << *(P + i) << endl;

  cout << "\nBy index of pointer" << endl;
  for(int i = 0; i < n; ++i)
    cout << "P[" << i << "]= " << P[i] << endl;

  return 0;
}

خروجی برنامه به صورت زیر است:
By index of array
A[0]= 1
A[1]= 2
A[2]= 3
A[3]= 4
A[4]= 5

By using array as pointer
*(A + 0)= 1
*(A + 1)= 2
*(A + 2)= 3
*(A + 3)= 4
*(A + 4)= 5

By using pointer
*(P + 0)= 1
*(P + 1)= 2
*(P + 2)= 3
*(P + 3)= 4
*(P + 4)= 5

By index of pointer
P[0]= 1
P[1]= 2
P[2]= 3
P[3]= 4
P[4]= 5
دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مطلب ارسال نشده است

برای ارسال نظر وارد شوید.

Countdown