درخواست های ارتباط
جستجو
لیست دوستان من
صندوق پیام
همه را دیدم
 • در حال دریافت لیست پیام ها
صندوق پیام
رویدادها
همه را دیدم
 • در حال دریافت لیست رویدادها
همه رویدادهای من
تخفیف های وب سایت
همه تخفیف ها

مشکل datatable در فایرفاکس

نویسنده متن پست
پاسخ به این پست
author
iran58
1397/10/09 05:42:40
سلام
من کد زیر را نوشته ام
<!DOCTYPE html>
<html dir="rtl">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title></title>
  <link rel="stylesheet" href="bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="jquery.dataTables.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="select.dataTables.min.css">
  <style>

   </style>
 </head>
 <body>
  <div class="container" >
<table id="example" class="display" >
  <thead>
    <tr>
      <th></th>
      <th>Name</th>
      <th>Position</th>
      <th>Office</th>
      <th>Age</th>
      <th>Salary</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Tiger Nixon</td>
      <td>System Architect</td>
      <td>Edinburgh</td>
      <td>61</td>
      <td>$320,800</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Garrett Winters</td>
      <td>Accountant</td>
      <td>Tokyo</td>
      <td>63</td>
      <td>$170,750</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Ashton Cox</td>
      <td>Junior Technical Author</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>66</td>
      <td>$86,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Cedric Kelly</td>
      <td>Senior Javascript Developer</td>
      <td>Edinburgh</td>
      <td>22</td>
      <td>$433,060</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Airi Satou</td>
      <td>Accountant</td>
      <td>Tokyo</td>
      <td>33</td>
      <td>$162,700</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Brielle Williamson</td>
      <td>Integration Specialist</td>
      <td>New York</td>
      <td>61</td>
      <td>$372,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Herrod Chandler</td>
      <td>Sales Assistant</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>59</td>
      <td>$137,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Rhona Davidson</td>
      <td>Integration Specialist</td>
      <td>Tokyo</td>
      <td>55</td>
      <td>$327,900</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Colleen Hurst</td>
      <td>Javascript Developer</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>39</td>
      <td>$205,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Sonya Frost</td>
      <td>Software Engineer</td>
      <td>Edinburgh</td>
      <td>23</td>
      <td>$103,600</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Jena Gaines</td>
      <td>Office Manager</td>
      <td>London</td>
      <td>30</td>
      <td>$90,560</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Quinn Flynn</td>
      <td>Support Lead</td>
      <td>Edinburgh</td>
      <td>22</td>
      <td>$342,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Charde Marshall</td>
      <td>Regional Director</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>36</td>
      <td>$470,600</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Haley Kennedy</td>
      <td>Senior Marketing Designer</td>
      <td>London</td>
      <td>43</td>
      <td>$313,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Tatyana Fitzpatrick</td>
      <td>Regional Director</td>
      <td>London</td>
      <td>19</td>
      <td>$385,750</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Michael Silva</td>
      <td>Marketing Designer</td>
      <td>London</td>
      <td>66</td>
      <td>$198,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Paul Byrd</td>
      <td>Chief Financial Officer (CFO)</td>
      <td>New York</td>
      <td>64</td>
      <td>$725,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Gloria Little</td>
      <td>Systems Administrator</td>
      <td>New York</td>
      <td>59</td>
      <td>$237,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Bradley Greer</td>
      <td>Software Engineer</td>
      <td>London</td>
      <td>41</td>
      <td>$132,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Dai Rios</td>
      <td>Personnel Lead</td>
      <td>Edinburgh</td>
      <td>35</td>
      <td>$217,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Jenette Caldwell</td>
      <td>Development Lead</td>
      <td>New York</td>
      <td>30</td>
      <td>$345,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Yuri Berry</td>
      <td>Chief Marketing Officer (CMO)</td>
      <td>New York</td>
      <td>40</td>
      <td>$675,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Caesar Vance</td>
      <td>Pre-Sales Support</td>
      <td>New York</td>
      <td>21</td>
      <td>$106,450</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Doris Wilder</td>
      <td>Sales Assistant</td>
      <td>Sidney</td>
      <td>23</td>
      <td>$85,600</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Angelica Ramos</td>
      <td>Chief Executive Officer (CEO)</td>
      <td>London</td>
      <td>47</td>
      <td>$1,200,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Gavin Joyce</td>
      <td>Developer</td>
      <td>Edinburgh</td>
      <td>42</td>
      <td>$92,575</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Jennifer Chang</td>
      <td>Regional Director</td>
      <td>Singapore</td>
      <td>28</td>
      <td>$357,650</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Brenden Wagner</td>
      <td>Software Engineer</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>28</td>
      <td>$206,850</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Fiona Green</td>
      <td>Chief Operating Officer (COO)</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>48</td>
      <td>$850,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Shou Itou</td>
      <td>Regional Marketing</td>
      <td>Tokyo</td>
      <td>20</td>
      <td>$163,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Michelle House</td>
      <td>Integration Specialist</td>
      <td>Sidney</td>
      <td>37</td>
      <td>$95,400</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Suki Burks</td>
      <td>Developer</td>
      <td>London</td>
      <td>53</td>
      <td>$114,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Prescott Bartlett</td>
      <td>Technical Author</td>
      <td>London</td>
      <td>27</td>
      <td>$145,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Gavin Cortez</td>
      <td>Team Leader</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>22</td>
      <td>$235,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Martena Mccray</td>
      <td>Post-Sales support</td>
      <td>Edinburgh</td>
      <td>46</td>
      <td>$324,050</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Unity Butler</td>
      <td>Marketing Designer</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>47</td>
      <td>$85,675</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Howard Hatfield</td>
      <td>Office Manager</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>51</td>
      <td>$164,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Hope Fuentes</td>
      <td>Secretary</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>41</td>
      <td>$109,850</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Vivian Harrell</td>
      <td>Financial Controller</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>62</td>
      <td>$452,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Timothy Mooney</td>
      <td>Office Manager</td>
      <td>London</td>
      <td>37</td>
      <td>$136,200</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Jackson Bradshaw</td>
      <td>Director</td>
      <td>New York</td>
      <td>65</td>
      <td>$645,750</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Olivia Liang</td>
      <td>Support Engineer</td>
      <td>Singapore</td>
      <td>64</td>
      <td>$234,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Bruno Nash</td>
      <td>Software Engineer</td>
      <td>London</td>
      <td>38</td>
      <td>$163,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Sakura Yamamoto</td>
      <td>Support Engineer</td>
      <td>Tokyo</td>
      <td>37</td>
      <td>$139,575</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Thor Walton</td>
      <td>Developer</td>
      <td>New York</td>
      <td>61</td>
      <td>$98,540</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Finn Camacho</td>
      <td>Support Engineer</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>47</td>
      <td>$87,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Serge Baldwin</td>
      <td>Data Coordinator</td>
      <td>Singapore</td>
      <td>64</td>
      <td>$138,575</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Zenaida Frank</td>
      <td>Software Engineer</td>
      <td>New York</td>
      <td>63</td>
      <td>$125,250</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Zorita Serrano</td>
      <td>Software Engineer</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>56</td>
      <td>$115,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Jennifer Acosta</td>
      <td>Junior Javascript Developer</td>
      <td>Edinburgh</td>
      <td>43</td>
      <td>$75,650</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Cara Stevens</td>
      <td>Sales Assistant</td>
      <td>New York</td>
      <td>46</td>
      <td>$145,600</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Hermione Butler</td>
      <td>Regional Director</td>
      <td>London</td>
      <td>47</td>
      <td>$356,250</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Lael Greer</td>
      <td>Systems Administrator</td>
      <td>London</td>
      <td>21</td>
      <td>$103,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Jonas Alexander</td>
      <td>Developer</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>30</td>
      <td>$86,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Shad Decker</td>
      <td>Regional Director</td>
      <td>Edinburgh</td>
      <td>51</td>
      <td>$183,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Michael Bruce</td>
      <td>Javascript Developer</td>
      <td>Singapore</td>
      <td>29</td>
      <td>$183,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Donna Snider</td>
      <td>Customer Support</td>
      <td>New York</td>
      <td>27</td>
      <td>$112,000</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <th></th>
      <th>Name</th>
      <th>Position</th>
      <th>Office</th>
      <th>Age</th>
      <th>Salary</th>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
  </div>
  <script src="jquery-3.1.1.min.js"></script>
  <script src="jquery.dataTables.min.js"></script>
   <script src="dataTables.select.min.js"></script>
   <script>
    $(document).ready(function() {
      $('#example').DataTable( {
        "pagingType": "full_numbers",
        columnDefs: [ {
          //orderable: false,
          className: 'select-checkbox',
          targets:  0
        } ],
        select: {
          style:  'os',
          selector: 'td:first-child'
        },
        order: [[ 1, 'asc' ]]
      } );
    } );
  </script>
 </body>
</html>

وقتی در فایرفاکس اجرا میکنم یک ردیف قبل ردیف اول ایجاد میشود(این مشکل فقط در فایرفاکس است) برای حل مشکل باید چکار کنم
https://datatables.net/extensions/select/examples/initialisation/checkbox.html
author
مهدی عادلی
مهدی عادلی فر
2 ماه قبل
سلام به شما دوست عزیز. متوجه سوال شما نشدم ممکنه یه عکس بذارید؟
author
iran58
2 ماه قبل
سلام و باسپاس
مشکل datatable در فایرفاکس

مهندس وقتی برنامه را راست به چپ میکنیم فقط در فایرفاکس این مشکل بوجود میاید(علام قرمزکشیده ام)
درضمن
این مشکل بنظرم مربوط به
table.dataTable tr.selected td.select-checkbox:after, table.dataTable tr.selected th.select-checkbox:after {
  content: '\2713';
  margin-top: -15px;
  margin-left: -4px;
  text-align: center;
  text-shadow: 1px 1px #B0BED9, -1px -1px #B0BED9, 1px -1px #B0BED9, -1px 1px #B0BED9
}
در فایل select.dataTables.min.css بشود
چون وقتی
content: '\2713';
حذف میکنم دیگر مشکل موجود حل میشود اما مشکل اساسی پیش میاید و نمیشود عملیات انتخاب را انجام داد
author
مهدی عادلی
مهدی عادلی فر
2 ماه قبل
مشکل از استفاده از bootstrap است اگر استفاده از css مربوط به bootstrap را حذف کنید این مشکل حل خواهد شد.
author
iran58
2 ماه قبل
سلام
مهندس فایل css را حذف کردم اما درست نشد
author
مهدی عادلی
مهدی عادلی فر
2 ماه قبل
من کد شما رو به شکل زیر تغییر دادم البته چون کتابخانه ها رو دانلود نکرده بودم از نسخه آنلاین استفاده کردم و این کد روی فایرفاکس من جواب داد
<!DOCTYPE html>
<html dir="rtl">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title></title>
  <!--<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">-->
   <!--<link rel="stylesheet" href="https://cdn.datatables.net/1.10.19/css/dataTables.bootstrap.min.css">-->
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.datatables.net/1.10.19/css/jquery.dataTables.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.datatables.net/select/1.2.7/css/select.dataTables.min.css">
  <style>
 
   </style>
 </head>
 <body>
  <div class="container" >
<table id="example" class="display" >
  <thead>
    <tr>
      <th></th>
      <th>Name</th>
      <th>Position</th>
      <th>Office</th>
      <th>Age</th>
      <th>Salary</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Tiger Nixon</td>
      <td>System Architect</td>
      <td>Edinburgh</td>
      <td>61</td>
      <td>$320,800</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Garrett Winters</td>
      <td>Accountant</td>
      <td>Tokyo</td>
      <td>63</td>
      <td>$170,750</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Ashton Cox</td>
      <td>Junior Technical Author</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>66</td>
      <td>$86,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Cedric Kelly</td>
      <td>Senior Javascript Developer</td>
      <td>Edinburgh</td>
      <td>22</td>
      <td>$433,060</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Airi Satou</td>
      <td>Accountant</td>
      <td>Tokyo</td>
      <td>33</td>
      <td>$162,700</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Brielle Williamson</td>
      <td>Integration Specialist</td>
      <td>New York</td>
      <td>61</td>
      <td>$372,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Herrod Chandler</td>
      <td>Sales Assistant</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>59</td>
      <td>$137,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Rhona Davidson</td>
      <td>Integration Specialist</td>
      <td>Tokyo</td>
      <td>55</td>
      <td>$327,900</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Colleen Hurst</td>
      <td>Javascript Developer</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>39</td>
      <td>$205,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Sonya Frost</td>
      <td>Software Engineer</td>
      <td>Edinburgh</td>
      <td>23</td>
      <td>$103,600</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Jena Gaines</td>
      <td>Office Manager</td>
      <td>London</td>
      <td>30</td>
      <td>$90,560</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Quinn Flynn</td>
      <td>Support Lead</td>
      <td>Edinburgh</td>
      <td>22</td>
      <td>$342,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Charde Marshall</td>
      <td>Regional Director</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>36</td>
      <td>$470,600</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Haley Kennedy</td>
      <td>Senior Marketing Designer</td>
      <td>London</td>
      <td>43</td>
      <td>$313,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Tatyana Fitzpatrick</td>
      <td>Regional Director</td>
      <td>London</td>
      <td>19</td>
      <td>$385,750</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Michael Silva</td>
      <td>Marketing Designer</td>
      <td>London</td>
      <td>66</td>
      <td>$198,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Paul Byrd</td>
      <td>Chief Financial Officer (CFO)</td>
      <td>New York</td>
      <td>64</td>
      <td>$725,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Gloria Little</td>
      <td>Systems Administrator</td>
      <td>New York</td>
      <td>59</td>
      <td>$237,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Bradley Greer</td>
      <td>Software Engineer</td>
      <td>London</td>
      <td>41</td>
      <td>$132,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Dai Rios</td>
      <td>Personnel Lead</td>
      <td>Edinburgh</td>
      <td>35</td>
      <td>$217,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Jenette Caldwell</td>
      <td>Development Lead</td>
      <td>New York</td>
      <td>30</td>
      <td>$345,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Yuri Berry</td>
      <td>Chief Marketing Officer (CMO)</td>
      <td>New York</td>
      <td>40</td>
      <td>$675,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Caesar Vance</td>
      <td>Pre-Sales Support</td>
      <td>New York</td>
      <td>21</td>
      <td>$106,450</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Doris Wilder</td>
      <td>Sales Assistant</td>
      <td>Sidney</td>
      <td>23</td>
      <td>$85,600</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Angelica Ramos</td>
      <td>Chief Executive Officer (CEO)</td>
      <td>London</td>
      <td>47</td>
      <td>$1,200,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Gavin Joyce</td>
      <td>Developer</td>
      <td>Edinburgh</td>
      <td>42</td>
      <td>$92,575</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Jennifer Chang</td>
      <td>Regional Director</td>
      <td>Singapore</td>
      <td>28</td>
      <td>$357,650</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Brenden Wagner</td>
      <td>Software Engineer</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>28</td>
      <td>$206,850</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Fiona Green</td>
      <td>Chief Operating Officer (COO)</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>48</td>
      <td>$850,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Shou Itou</td>
      <td>Regional Marketing</td>
      <td>Tokyo</td>
      <td>20</td>
      <td>$163,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Michelle House</td>
      <td>Integration Specialist</td>
      <td>Sidney</td>
      <td>37</td>
      <td>$95,400</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Suki Burks</td>
      <td>Developer</td>
      <td>London</td>
      <td>53</td>
      <td>$114,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Prescott Bartlett</td>
      <td>Technical Author</td>
      <td>London</td>
      <td>27</td>
      <td>$145,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Gavin Cortez</td>
      <td>Team Leader</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>22</td>
      <td>$235,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Martena Mccray</td>
      <td>Post-Sales support</td>
      <td>Edinburgh</td>
      <td>46</td>
      <td>$324,050</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Unity Butler</td>
      <td>Marketing Designer</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>47</td>
      <td>$85,675</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Howard Hatfield</td>
      <td>Office Manager</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>51</td>
      <td>$164,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Hope Fuentes</td>
      <td>Secretary</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>41</td>
      <td>$109,850</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Vivian Harrell</td>
      <td>Financial Controller</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>62</td>
      <td>$452,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Timothy Mooney</td>
      <td>Office Manager</td>
      <td>London</td>
      <td>37</td>
      <td>$136,200</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Jackson Bradshaw</td>
      <td>Director</td>
      <td>New York</td>
      <td>65</td>
      <td>$645,750</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Olivia Liang</td>
      <td>Support Engineer</td>
      <td>Singapore</td>
      <td>64</td>
      <td>$234,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Bruno Nash</td>
      <td>Software Engineer</td>
      <td>London</td>
      <td>38</td>
      <td>$163,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Sakura Yamamoto</td>
      <td>Support Engineer</td>
      <td>Tokyo</td>
      <td>37</td>
      <td>$139,575</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Thor Walton</td>
      <td>Developer</td>
      <td>New York</td>
      <td>61</td>
      <td>$98,540</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Finn Camacho</td>
      <td>Support Engineer</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>47</td>
      <td>$87,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Serge Baldwin</td>
      <td>Data Coordinator</td>
      <td>Singapore</td>
      <td>64</td>
      <td>$138,575</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Zenaida Frank</td>
      <td>Software Engineer</td>
      <td>New York</td>
      <td>63</td>
      <td>$125,250</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Zorita Serrano</td>
      <td>Software Engineer</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>56</td>
      <td>$115,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Jennifer Acosta</td>
      <td>Junior Javascript Developer</td>
      <td>Edinburgh</td>
      <td>43</td>
      <td>$75,650</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Cara Stevens</td>
      <td>Sales Assistant</td>
      <td>New York</td>
      <td>46</td>
      <td>$145,600</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Hermione Butler</td>
      <td>Regional Director</td>
      <td>London</td>
      <td>47</td>
      <td>$356,250</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Lael Greer</td>
      <td>Systems Administrator</td>
      <td>London</td>
      <td>21</td>
      <td>$103,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Jonas Alexander</td>
      <td>Developer</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>30</td>
      <td>$86,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Shad Decker</td>
      <td>Regional Director</td>
      <td>Edinburgh</td>
      <td>51</td>
      <td>$183,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Michael Bruce</td>
      <td>Javascript Developer</td>
      <td>Singapore</td>
      <td>29</td>
      <td>$183,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td>Donna Snider</td>
      <td>Customer Support</td>
      <td>New York</td>
      <td>27</td>
      <td>$112,000</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <th></th>
      <th>Name</th>
      <th>Position</th>
      <th>Office</th>
      <th>Age</th>
      <th>Salary</th>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
 
 
 
 
  </div>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.js"></script>
  <script src="https://cdn.datatables.net/1.10.19/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
   <script src="https://cdn.datatables.net/select/1.2.7/js/dataTables.select.min.js"></script>
   <script>
    $(document).ready(function() {
      $('#example').DataTable( {
        "pagingType": "full_numbers",
        columnDefs: [ {
          //orderable: false,
          className: 'select-checkbox',
          targets:  0
        } ],
        select: {
          style:  'os',
          selector: 'td:first-child'
        },
        order: [[ 1, 'asc' ]]
      } );
    } );
  </script>
 </body>
</html>

author
iran58
2 ماه قبل
سلام
مهندس وقتی خطر 16 را بصورت زیر تغییر میدهم
<table id="example" class="display" style="width: 80%">
همان مشکل وجود دارد

author
مهدی عادلی
مهدی عادلی فر
2 ماه قبل
من تغییر بالا رو دادم ولی مشکلی پیش نیومد
مشکل datatable در فایرفاکس

author
iran58
2 ماه قبل
سلام
اولا سپاسگزارم برای جوابهایتان
مهندس وقتی روی چک باکسی کلیک میکنم مشکل فوق بوجود میاید
درضمن در کدی که فرستادی چه تغییری انجام دادید
باسپاس
author
مهدی عادلی
مهدی عادلی فر
2 ماه قبل
خواهش می کنم
کدی که فرستادم فقط bootstrap رو کامنت کردم

برای ارسال پست ابتدا به سایت وارد شوید

مطالب مرتبط

در حال دریافت اطلاعات

عضویت در

کانال تلگرام

توسینسو

دوره های پیشنهادی

دوره های توسینسو دوره آموزشی برنامه نویسی به زبان پرل بصورت پروژه محور
دوره آموزشی برنامه نویسی به زبان پرل بصورت پروژه محور
مدرس: ایمان جوادی
این دوره را در 13 قسط خریداری کنید
دوره آموزشی پردازش متن با زبان برنامه نویسی پایتون
دوره آموزشی پردازش متن با زبان برنامه نویسی پایتون
مدرس: کاظم تقندیکی
این دوره را در 20 قسط خریداری کنید
دوره تخصصی آموزش متن کاوی با ابزار NLTK
دوره تخصصی آموزش متن کاوی با ابزار NLTK
مدرس: کاظم تقندیکی
این دوره را در 11 قسط خریداری کنید
دوره آموزشی برنامه نویسی پیشرفته زبان سی شارپ
دوره آموزشی برنامه نویسی پیشرفته زبان سی شارپ
مدرس: حسین احمدی
این دوره را در 78 قسط خریداری کنید
ساخت و مدیریت ربات تلگرام از صفر با زبان سی شارپ
ساخت و مدیریت ربات تلگرام از صفر با زبان سی شارپ
مدرس: مهدی عادلی فر
این دوره را در 2 قسط خریداری کنید
دوره آموزشی مقدماتی برنامه نویسی به زبان سی شارپ
دوره آموزشی مقدماتی برنامه نویسی به زبان سی شارپ
مدرس: حسین احمدی
این دوره را در 17 قسط خریداری کنید
دوره آموزشی برنامه نویسی مقدماتی پایتون به زبان ساده
دوره آموزشی برنامه نویسی مقدماتی پایتون به زبان ساده
مدرس: حسین احمدی
این دوره را در 23 قسط خریداری کنید
دوره آموزشی ساخت ربات تلگرام
دوره آموزشی ساخت ربات تلگرام
مدرس: کاظم تقندیکی
این دوره را در 8 قسط خریداری کنید
دوره آموزشی برنامه نویسی WPF در ویژوال استودیو
دوره آموزشی برنامه نویسی WPF در ویژوال استودیو
مدرس: امیر حسین فضلیخانی
این دوره را در 12 قسط خریداری کنید
دوره آموزشی مقدماتی برنامه نویسی جاوا به زبان ساده
دوره آموزشی مقدماتی برنامه نویسی جاوا به زبان ساده
مدرس: مهدی عادلی فر
این دوره را در 17 قسط خریداری کنید
دوره آموزشی Exploit نویسی به زبان Perl
دوره آموزشی Exploit نویسی به زبان Perl
مدرس: ایمان جوادی
این دوره را در 7 قسط خریداری کنید
دوره متوسطه برنامه نویسی به زبان جاوا به زبان ساده
دوره متوسطه برنامه نویسی به زبان جاوا به زبان ساده
مدرس: مهدی عادلی فر
این دوره را در 18 قسط خریداری کنید
دوره آموزشی طراحی رابط کاربری با JavaFX
دوره آموزشی طراحی رابط کاربری با JavaFX
مدرس: حسام رسولیان
این دوره را در 13 قسط خریداری کنید
دوره آموزشی برنامه نویسی اندروید با زبان جاوا به زبان ساده
دوره آموزشی برنامه نویسی اندروید با زبان جاوا به زبان ساده
مدرس: مهدی عادلی فر
این دوره را در 27 قسط خریداری کنید
دوره آموزشی اسکریپت نویسی Batch یا Batch Scripting در ویندوز به زبان ساده
دوره آموزشی اسکریپت نویسی Batch یا Batch Scripting در ویندوز به زبان ساده
مدرس: حسین احمدی
این دوره را در 11 قسط خریداری کنید
تاپیک های پربازدید