آخرین فرصت تا %60 تخفیف خرید یکجای دوره ها برای 5 نفر فقط تا
00 00 00

آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 8 : حلقه ها

بوسیله حلقه ها در زبان پایتون یا هر زبان برنامه نویسی دیگری می توان بخش هایی از کد را به تعداد مورد نظر تکرار کرد یا بر روی آیتم های یک لیست کدی را اجرا نمود. در زبان پایتون دو نوع حلقه وجود دارد:

 1. حلقه while
 2. حلقه for

در این قسمت با نحوه استفاده از حلقه های while و for آشنا شده و در انتها با حلقه های تودرتو آشنا می شویم.


حلقه while


ساختار کلی حلقه while به صورت زیر است:

while expression:
  statement(s)

 1. در قسمت expression شرطی را که بر اساس آن حلقه باید اجرا شود را می نویسیم. تا زمانی که مقدار expression برابر true باشد حلقه اجرا خواهد شد.
 2. در قسمت statement هم دستور یا دستوراتی که باید در صورت true بودن expression اجرا شوند را می نویسیم.

در مثال زیر، بوسیله حلقه while اعداد 1 تا 10 را در خروجی نمایش می دهیم:

n = 1
while n <= 10:
  print(n)
  n += 1

دقت کنید که در block دستور while، با هر بار تکرار دستور while مقدار n یک واحد اضافه می شود تا زمانی که مقدار n بزرگتر از 10 شود، در این زمان شرط while برقرار نبوده و از حلقه خارج می شویم.

برای ایجاد حلقه های نامحدود می توانید به صورت زیر حلقه while را بنویسید: (حلقه های نامحدود حلقه هایی هستند که به تعداد نامحدود اجرا می شوند):

while True:
  n = input("Enter a number: ")
  print(n)

علاوه بر ساختاری که در بالا توضیح دادیم، می توان برای حلقه while بخش else نیز نوشت که در صورت برقرار نبودن شرط حلقه و قبل از خروج این بخش اجرا می شود:

n = 1
while n <= 10:
  print(n)
  n += 1
else:
  print("End of loop!")

با اجرای کد بالا خروجی زیر نمایش داده می شود:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
End of loop!


حلقه for


بوسیله ساختار for می توان آیتم های یک لیست را پیمایش و عملیاتی را بر روی هر یک از آیتم ها انجام داد. ساختار کلی دستور for به صورت زیر است:

for var in list
  statement(s)

در ساختار بالا به ترتیب:

 1. به جای var نام متغیری را که هر یک از آیتم های لیست در آن قرار میگیرد را می نویسیم
 2. به جای list نام متغیری که به عنوان یک لیست یا دیکشنری یا ... تعریف شده است را می نویسیم
 3. در قسمت statement/s دستوراتی را که برای پردازش هر یک از آیتم های لیست نیاز داریم را می نویسیم

برای مثال، کد زیر آیتم های یک لیست را در خروجی نمایش می دهد:

list = ["item1","item2","item3","item4"]

for item in list:
  print(item)

print("All done.")

دستور for بر روی کلیه متغیرهایی که ماهیت لیست دارند مثل tuple ها یا dictionary ها قابل استفاده است.

مانند ساختار while برای ساختار for نیز می توان بخش else نوشت که این بخش پس از اتمام پیمایش لیست اجرا می شود:

list = ["item1","item2","item3","item4"]

for item in list:
  print(item)
else:
  print("End of for")

print("All done.")


دستور continue


بوسیله این دستور می توان در بخشی از block ساختار while یا for روند اجرا را به ابتدای حلقه و به تکرار بعدی منتقل کرد. برای مثال، فرض کنید می خواهیم اعداد زوج بین 1 تا 20 را در خروجی نمایش دهیم. بوسیله ساختار while و دستور break به صورت زیر کد مورد نظر را می نویسیم:

n = 1

while n <= 20:
  n += 1
  if n%2 != 0:
    continue
  print(n)

در کد بالا، زمانی که باقیمانده تقسیم مقدار n بر 2 مخالف صفر باشد، بوسیله دستور continue به ابتدای حلقه منتقل می شویم و تکرار بعدی اجرا می وشد. دقت کنید که دستور continue هم در حلقه while و هم در حلقه for قابل استفاده است.


دستور break


بوسیله این دستور می توان روند اجرای حلقه را متوقف کرد و از حلقه خارج شد. برای مثال، بوسیله حلقه while کدی می نویسیم که کاربر عددی را وارد کرده و نوع عدد که زوج است یا فرد را در خروجی نمایش دهد، کاربر می تواند اعداد مختلف را وارد کند تا زمانی که برای خروج عدد 0 را وارد کند:

while True:
  num = input("Enter a number (0 for exit): ")
  num = int(num)
  if num == 0:
    break
  elif num % 2 == 0:
    print("Even.")
  else:
    print("Odd.")

print("Good bye...")

خروجی دستورات بالا به صورت زیر خواهد بود:

Enter a number (0 for exit): 5
Odd.
Enter a number (0 for exit): 4
Even.
Enter a number (0 for exit): 3
Odd.
Enter a number (0 for exit): 0
Good bye...


حلقه های تو در تو


در زبان پایتون می توانید حلقه های تودرو را به صورت زیر ایجاد کنید:

while expression:
  while expression:
    statement(s)

برای مثال، کد زیر جدول ضرب 10 در 10 را در خروجی نمایش می دهد:

i = 1
j = 1

while i <= 10:
  while j <= 10:
    print(i*j, end="\t")
    j += 1
  j = 1
  i += 1
  print()

به دستور print دقت کنید، پارامتری با نام end به آن ارسال شده است، بوسیله end می توان مشخص کرد که انتهای رشته چاپ شده با چه کاراکتری تمام شود، به صورت پیش فرض کاراکتر new line در انتهای رشته قرار گرفته و دستور print بعدی، رشته را در خط جدید چاپ می کند، در اینجا گفتیم که به جای new line، رشته با کاراکتر tab تمام شود. این حالت استفاده از دستور print در Python 3 اضافه شده و در پایتون 2 باید ماژول sys را استفاده کنید که در قسمت های بعدی در مورد آن توضیح خواهیم داد. در قسمت بعدی با اعداد و توابع مرتبط که برای کار با اعداد استفاده می شوند بیشتر آشنا خواهیم شد. ITPRO باشید

نویسنده: حسین احمدی
منبع: جزیره برنامه نویسی وب سایت توسینسو
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی است
#دستور_while_در_پایتون #آموزش_زبان_برنامه_نویسی_پایتون #دستور_break_در_حلقه_ها #حلقه_ها_در_python #دستور_continue_در_حلقه_ها #زبان_برنامه_نویسی_پایتون #دستور_for_در_پایتون #آموزش_زبان_برنامه_نویسی_python
عنوان
1 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 1 : آشنایی با پایتون رایگان
2 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 2: نوشتن برنامه اول رایگان
3 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 3 : ساختار اسکریپت رایگان
4 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 4 : نوع داده ها رایگان
5 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 5 : تبدیل نوع داده رایگان
6 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 6 : عملگرها رایگان
7 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 7 : دستور شرطی IF رایگان
8 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 8 : حلقه ها رایگان
9 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 9 : توابع عددی و عدد رایگان
10 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 10 : رشته و توابع آن رایگان
11 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 11 : لیست ها رایگان
12 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 12 : Tuple ها رایگان
13 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 13 : دیکشنری ها رایگان
14 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 14 : مجموعه ها Sets رایگان
15 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 15 : Zip و پیمایش رایگان
16 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 16 : Comprehension رایگان
17 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 17 : توابع (Function رایگان
18 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 18 : Closure ها رایگان
19 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 19 : توابع بازگشتی رایگان
20 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 20 : ماژول ها رایگان
21 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 21 : پکیج ها رایگان
22 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 22 : شی گرایی رایگان
زمان و قیمت کل 0″ 0
3 نظر
علیرضا موسوی

سلام استاد

میشه در مورد این قطعه کد آخر در مورد اجرا شدن حلقه ها توضیح بدین؟

مخصوصا جایی که j یکبار یک واحد اضافه میشه و دوباره مساوی یک قرار میگیره

ممنون از آموزش خوبتون

حسین احمدی

سلام دوست عزیز،

در مورد متغیر j، دقت کنید اضافه کردن j داخل حلقه داخلی انجام میشه، اما قسمتی که دوباره برابر 1 قرار میگیره داخل حلقه اولی هست. در حقیقت تو حلقه دوم ردیف های مربوط به جدول ضرب چاپ میشه، یعنی وقتی مقدار i برابر 1 هست، برای بار اول حلقه داخلی مقدار 1 رو در مقادیر 1 تا 10 ضرب میکنه و نمایش میده، وقتی سطر اول چاپ شد، مقدار i برابر 2 میشه و مقدار j دوباره به مقدار 1 ست میشه تا با تکرار دوم حلقه اول، حاصل ضرب مقدار 2 در مقادیر 1 تا 10 چاپ بشه و الی آخر.

امیر حسین خان

سلام استاد واقعا ممنون از بابت مطالب

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر