تا %60 درصد تخفیف برای تنها 7 نفر با کد 7973TP3P + صدور گواهینامه فقط تا
000000

آموزش برنامه نویسی به زبان ساده قسمت 10 : عملگرها و عملوندها

در بخش های اولیه این سری آموزشی با مبحث عملگر و عملوند آشنا شدیم. اگر بخواهیم تعریفی از یک عملگر داشته باشیم می توانیم بگوییم عملگر یک نشانه است که بوسیله آن می توان یک عملیات ریاضی یا مقایسه ای یا منطقی را انجام داد و به یک نتیجه خروجی رسید. برای مثال، عبارت زیر را در نظر بگیرید:

2 + 2

در عبارت بالا ما از عملگر + استفاده کردیم برای حساب کردن نتیجه جمع دو عدد 2 و 2 که حاصل این عملگر یا نتیجه نهایی آن عدد 4 می باشد. در عبارت بالا به دو عدد 2 که در دو طرف عملگر + قرار گرفته اند، عملوند می گویند. در این فصل به بررسی انواع عملگرهای ریاضی، عملگرهای رابطه ای و عملگرهای منطقی خواهیم پرداخت و چند مثال نیز از زبان های مختلف ذکر خواهیم کرد.

عملگرهای محاسباتی (Arithmetic Operators)

امروزه برنامه های کامپیوتری به صورت گسترده برای انجام عملیات های ریاضی استفاده می شوند. این برنامه ها می توانند از عملیات های ساده مانند جمع دو عدد تا عملیات های بسیار پیچیده مانند حل معادلات ریاضی را انجام دهند. در مثال زیر دو عملیات ریاضی که یکی خیلی ساده است و یکی دیگر کمی پیچیده است را مشاهده می کنید:

2 + 3

f(x) = x ^ 4 + 2x ^ 3 - 3 * x + 2

در مثال های بالا، عملگرهایی مانند + (جمع)، - (تفریق)، * (ضرل) و ^ (توان) استفاده شده اند. در حالت اول با جمع دو عدد 3 و 2 خروجی 5 برای ما ایجاد شده و در حالت دوم خروجی وابسته به ورودی x می باشد که با جایگذاری آن در عبارت به خروجی مورد نظر می رسیم.زبان های برنامه نویسی از عملگرهای زیادی برای انجام محاسبات ریاضی استفاده می کنند که در زیر برخی از آن ها را بررسی می کنیم:

 1. عملگر +: این عملگر حاصل جمع دو عدد را حساب کرده و به عنوان نتیجه بر میگرداند، مانند 5+3 => 8
 2. عملگر -: این عملگر حاصل تفریق دو عدد را حساب کرده و به عنوان نتیجه بر میگرداند، مانند 4-8 => 4
 3. عملگر : این عملگر حاصل ضرب دو عدد را حساب کرده و به عنوان نتیجه بر میگرداند، مانند 45 => 20
 4. عملگر : این عملگر حاصل تقسیم دو عدد را حساب کرده و به عنوان نتیجه بر میگرداند، مانند 168 => 2
 5. عملگر %: این عملگر باقیمانده تقسیم دو عدد را حساب کرده و به عنوان نتیجه بر میگرداند، مانند 3%10 => 1

عملگرهای محاسباتی در زبان های برنامه نویسی، نه تنها بر روی اعداد قابل انجام هستند، بلکه می توان این عملگرها را بر روی متغیرها نیز اعمال کرد. برنامه زیر مثالی را در زبان سی شارپ نشان می دهد:

public static void Main()
{
  int a = 8;
  int b = 2;
  Console.WriteLine(a+b);
  Console.WriteLine(a-b);
  Console.WriteLine(a/b);
  Console.WriteLine(a*b);
  Console.WriteLine(a%b);
}

در مثال بالا، به ترتیب اعداد زیر در خروجی نمایش داده می شوند:

10
6
4
16
0

در نظر داشته باشید که برخی از عملگرهای محاسباتی مانند +، زمانی که بین دو رشته استفاده می شوند، عملیات الحاق یا به هم متصل کردن دو رشته را انجام می دهند:

string firstName = "Hossein";
string lastName = "Ahmadi;
string result = firstName + " " + lastName;
Console.WriteLine(result);

خروجی کد بالا، عبارت Hossein Ahmadi خواهد بود.

عملگرهای رابطه ای

از این عملگرها برای انجام مقایسه بین دو مقدار استفاده می شود. بر خلاف خروجی عملگرهای محاسباتی که یک مقدار عددی برگردانده می شود، در عملگرهای رابطه ای بر اساس شرط نوشته شده، یک مقدار boolean برگردانده می شود. مقادیر boolean تنها شامل دو مقدار true یا صحیح و false غلط می باشند. در زبان های برنامه نویسی نوع داده ای وجود دارد به نام boolean که برای نگهداری حاصل یک شرط استفاده می شود. برای مثال، فرض کنید در یک برنامه کامپیوتری دو متغیر به صورت زیر تعریف کردیم:

int a = 10;
int b = 20;

مشخص است که عدد a از عدد b کوچکتر است، در زبان های برنامه نویسی مانند جاوا بوسیله کد زیر می توان عملیات مقایسه بین دو عدد بالا را انجام داد:

int a = 10;
int b = 20;
boolean result = a > b;
System.out.println(result);

در خط سوم، به دلیل اینکه عدد a از b کوچکتر است، حاصل شرط مقدار false شده و false در خروجی چاپ می شود. در زیر به بررسی مهمترین عملگرهای رابطه ای در زبان های برنامه نویسی می پردازیم:

 1. عملگر ==: این عملگر بررسی می کند که دو مقدار با هم برابر هستند یا خیر
 2. عملگر =!: این عملگر بررسی می کنید که دو مقدار مخالف هم هستند یا خیر
 3. عملگر <: بررسی می کند که مقدار سمت چپ از مقدار سمت راست بزرگتر است یا خیر
 4. عملگر >: بررسی می کند که مقدار سمت چپ از مقدار سمت راست کوچکتر است یا خیر
 5. عملگر =>: بررسی می کند که مقدار سمت چپ مساوی یا کوچکتر از مقدار سمت راست است یا خیر
 6. عملگر =<: بررسی می کند که مقدار سمت چپ مساوی یا بزرگتر از مقدار سمت راست است یا خیر

البته علگر های رابطه در برخی زبان های برنامه نویسی متفاوت هستند، برای مثال در زبان Visual Basic شما به جای ==، باید = را بنویسید.

عملگرهای منطقی

عملگرهای منطقی بین دو مقدار boolean قرار میگیرد. برای مثال فرض کنید متغیری داریم با نام a و شرطی داریم که a کوچکتر از 5 باشد یا a بزرگتر از 10 باشد، به کلمه یا در این عبارت دقت کنید، دو شرط گذاشتیم و عبارت یا را در میان آن گذاشتیم، در حقیقت عملگر یا، یک عملگر منطقی است که خودش بین دو عملگر رابطه ای قرار گرفته، اگر بخواهیم در زبان برنامه نویسی مانند سی شارپ این عبارت را بنویسیم به صورت زیر می شود:

int a = 14;
boolean result = a < 5 || a > 10

عملگر || که در کد بالا نوشته شده، همان یا در عبارت بالا است که خود این عملگر بر اساس مقادیر سمت راست و چپ یک مقدار boolean بر می گرداند، در زیر مهمترین عملگرهای منطقی را بررسی می کنیم:

|| => عملگر یا

true || true	= true
true || false	= true
false || true	= true
false || false	= false

مثال:
int a = 5;
a > 5 || a == 5 => true
-----------------------------------------------------------------------------
&& => عملگر و

true && true	= true
true && false	= false
false && true	= false
false && false	= false

مثال:
int a = 5;
int b = 4;
a > 5 and b <= 3 => false
------------------------------------------------------------------------------
! => عملگر NOT

!(true) = false
!(false) = true

مثال:
int a = 5;
!(a==5) // false

در این مطلب با مفهوم عملگر، عملوند و انواع عملگرهای محاسباتی، رابطه ای و منطقی آشنا شدیم. در قسمت بعدی با مفهوم دستورات کنترلی در زبان های برنامه نویسی آشنا خواهیم شد. ITPRO باشید

نویسنده: حسین احمدی

منبع : جزیره برنامه نویسی و توسعه نرم افزار وب سایت توسینسو

هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی است

عنوان
1 آموزش برنامه نویسی به زبان ساده قسمت 1 : مفاهیم اولیه رایگان
2 آموزش برنامه نویسی به زبان ساده قسمت 2 : انواع زبان برنامه نویسی رایگان
3 آموزش برنامه نویسی به زبان ساده قسمت 3 : روش های اجرای کد رایگان
4 آموزش برنامه نویسی به زبان ساده قسمت 4 : مبنا های عددی رایگان
5 آموزش برنامه نویسی به زبان ساده قسمت 5 : عملگر های بیتی رایگان
6 آموزش برنامه نویسی به زبان ساده قسمت 6 : محیط های یکپارچه توسعه رایگان
7 آموزش برنامه نویسی به زبان ساده قسمت 7 : شروع به کار رایگان
8 آموزش برنامه نویسی به زبان ساده قسمت 8 : نوع های داده و متغیرها رایگان
9 آموزش برنامه نویسی به زبان ساده قسمت 9 : کلمات کلیدی و الگوریتم رایگان
10 آموزش برنامه نویسی به زبان ساده قسمت 10 : عملگرها و عملوندها رایگان
11 آموزش برنامه نویسی به زبان ساده قسمت 11 : دستورات کنترلی و شرط رایگان
12 آموزش برنامه نویسی به زبان ساده قسمت 12 : دستورات تکرار و حلقه رایگان
13 آموزش برنامه نویسی به زبان ساده قسمت 13 : آرایه ها و کاراکترها رایگان
14 آموزش برنامه نویسی به زبان ساده قسمت 14 : توابع رایگان
زمان و قیمت کل 0″ 0
4 نظر
ارسطو عباسی

ممنون یک سوال داشتم در رابطه با شرکت پذیری...

(8+(4*9)/10)

در این عملیات اول ضرب سپس جمع سپس تقسیم می باشد.؟

حسین احمدی

دقیقا. تو حق تقدم عملگرها عبارت داخل پرانتز بالاترین اولویت و داره. بعد از اون تقسیم اولویتش نسبت به جمع بالاتره و بعد از اون هم جمع.

ارسطو عباسی

نه مشکل اینه که در اصل ترتیب اجرا

 • قرینه
 • ضرب و تقسیم و باقی مانده
 • جمع و تفریق

ولی در حالتی که پرانتز در پرانتز باشه اول داخلی ترین پرانتز بعد اولین علامت داخل پرانتز اصلی از سمت چپ ... اون موقع شرکت پذیری اصلی که در بالا عرض کردم مهم نیست!

ارسطو عباسی

یعنی در همین فرمولی که گفتم ترتیب اجرا میشه:

 1. ضرب
 2. جمع
 3. تقسیم
نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر