آخرین فرصت تا %60 تخفیف خرید یکجای دوره ها برای 3 نفر فقط تا
00 00 00

آموزش برنامه نویسی C قسمت 17 : String Functions & Operations

سلام و وقت بخیر. امروز درباره دستورات کتابخانه string.h صحبت خواهیم کرد. این کنابخانه توابع متنوعی برای کار با رشته ها را در اختیار شما قرار میدهد. برای دیدن صفحه manual آن در ترمینال دستور man string.h را وارد کنید. خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد. این صفحه شامل توضیحات و نحوه استفاده از انواع توابع این کتابخانه است.

<string.h>(0P)       POSIX Programmer’s Manual      <string.h>(0P)
NAME
    string.h - string operations
SYNOPSIS
    #include <string.h>
DESCRIPTION
    Some of the functionality described on this reference page extends the
    ISO C standard. Applications shall define the appropriate feature test
    macro (see the System Interfaces volume of IEEE Std 1003.1-2001, Sec-
    tion 2.2, The Compilation Environment) to enable the visibility of
    these symbols in this header.
    The <string.h> header shall define the following:
    NULL  Null pointer constant.
    size_t As described in <stddef.h> .
    The following shall be declared as functions and may also be defined as
    macros. Function prototypes shall be provided.
       void  *memccpy(void *restrict, const void *restrict, int, size_t);
       void  *memchr(const void *, int, size_t);
       int   memcmp(const void *, const void *, size_t);
       void  *memcpy(void *restrict, const void *restrict, size_t);
       void  *memmove(void *, const void *, size_t);
       void  *memset(void *, int, size_t);
       char  *strcat(char *restrict, const char *restrict);
       char  *strchr(const char *, int);
       int   strcmp(const char *, const char *);
       int   strcoll(const char *, const char *);
       char  *strcpy(char *restrict, const char *restrict);
       size_t  strcspn(const char *, const char *);
       char  *strdup(const char *);
       char  *strerror(int);
       int   *strerror_r(int, char *, size_t);
       size_t  strlen(const char *);
       char  *strncat(char *restrict, const char *restrict, size_t);
       int   strncmp(const char *, const char *, size_t);
       char  *strncpy(char *restrict, const char *restrict, size_t);
       char  *strpbrk(const char *, const char *);
       char  *strrchr(const char *, int);
       size_t  strspn(const char *, const char *);
       char  *strstr(const char *, const char *);
       char  *strtok(char *restrict, const char *restrict);
       char  *strtok_r(char *, const char *, char **);
       size_t  strxfrm(char *restrict, const char *restrict, size_t);
    Inclusion of the <string.h> header may also make visible all symbols
    from <stddef.h>.
    The following sections are informative.
APPLICATION USAGE
    None.
RATIONALE
    None.
FUTURE DIRECTIONS
    None.
SEE ALSO
    <stddef.h>,  <sys/types.h>,  the  System  Interfaces  volume  of
    IEEE Std 1003.1-2001, memccpy(), memchr(), memcmp(), memcpy(), mem-
    move(), memset(), strcat(), strchr(), strcmp(), strcoll(), strcpy(),
    strcspn(), strdup(), strerror(), strlen(),  strncat(),  strncmp(),
    strncpy(),  strpbrk(),  strrchr(),  strspn(),  strstr(), strtok(),
    strxfrm()
COPYRIGHT
    Portions of this text are reprinted and reproduced in electronic form
    from IEEE Std 1003.1, 2003 Edition, Standard for Information Technology
    -- Portable Operating System Interface (POSIX), The Open Group Base
    Specifications Issue 6, Copyright (C) 2001-2003 by the Institute of
    Electrical and Electronics Engineers, Inc and The Open Group. In the
    event of any discrepancy between this version and the original IEEE and
    The Open Group Standard, the original IEEE and The Open Group Standard
    is the referee document. The original Standard can be obtained online
    at http://www.opengroup.org/unix/online.html .
IEEE/The Open Group         2003            <string.h>(0P)

حالا بیایید تعدادی از آنها را امتحان کنیم. یک سند خالی با vim یا gedit باز کنید و دستورات را وارد کنید.

#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main ()
{
char str[24] ;
char str2[24] ;
int i , n ;
/*Example 1*/
	sprintf( str , "This is a string function." );
	printf( "%s \n" , str );
/*Example 2*/
	i = 4;
	sprintf( str, "Valude of i = %d" , i );
	printf( "%s \n" , str );
/*Example 3*/
	n = strlen(str);
	printf("Lenght of str = %d \n" , n );
/*Example 4*/
	strcpy( str2 , str );
	printf( "str2 is %s \n" , str2 );
/*Example 5*/
	memset( str , 0 , 24 );
	printf( "str is >%s< \n" , str );
	memset( str , 'a' , 10 );
	printf( "str is %s \n" , str );
return 0;
}

آموزش برنامه نویسی C قسمت 17 : String Functions & Operations

تابع sprintf یک رشته دلخواه را درون یک آرایه از کاراکتر ها میریزد. این تابع را با printf اشتباه نگیرید. sprintf چیزی را در خروجی چاپ نمیکند. فقط برای وارد کردن محتویات است. تابع strlen طول یک رشته را برمیگرداند. نام رشته را به عنوان آرگومان به strlen ارسال کنید. تابغ strcpy محتویات یک رشته را درون رشته دیکر کپی میکند. در اینجا str را درون str2 کپی کردیم. آرگومان اول نام رشته مبدا و آرگومان دوم نام رشته مبدا است. تابع memset تک تک خانه های یک رشته را تغییر میدهد. 3 آرگومان میگیرد. آرگومان اول نام رشته، آرگومان دوم مقداری را که میخواهیم درون خاته های رشته ریخته شود و آرگومان سوم هم تعداد خانه ها از رشته است که یخواهیم این عمل روی آنها انجام شود. میتواند برابر با طول رشته باشد یا نباشد. ابتدا هر 24 خانه را نال کردیم. بعدش 10 تای اول رو حرف a ریختیم.

پایان قسمت هفدهم

نویسنده : سید محمد باقر موسوی

منبع : جزیره برنامه نویسی وب سایت توسینسو

هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی است

عنوان
1 آموزش برنامه نویسی C قسمت 1 : نصب محیط برنامه نویسی رایگان
2 آموزش برنامه نویسی C قسمت 2 : Hello World رایگان
3 آموزش برنامه نویسی C قسمت 3 : Data Types رایگان
4 آموزش برنامه نویسی C قسمت 4 : Data Types رایگان
5 آموزش برنامه نویسی C قسمت 5 : اشاره گر ها رایگان
6 آموزش برنامه نویسی C قسمت 6 : آرایه ها رایگان
7 آموزش برنامه نویسی C قسمت 7 : ساختار شرط IF رایگان
8 آموزش برنامه نویسی C قسمت 8 : حلقه for رایگان
9 آموزش برنامه نویسی C قسمت 9 : حلقه While رایگان
10 آموزش برنامه نویسی C قسمت 10 : Struct رایگان
11 آموزش برنامه نویسی C قسمت 11 : تابع دریافت ورودی scanf رایگان
12 آموزش برنامه نویسی C قسمت 12 : فایل های متنی و باینری رایگان
13 آموزش برنامه نویسی C قسمت 13 : توابع رایگان
14 آموزش برنامه نویسی C قسمت 14 : توابع اشاره گر رایگان
15 آموزش برنامه نویسی C قسمت 15 : argc argv رایگان
16 آموزش برنامه نویسی C قسمت 16 : Multiple Source Files رایگان
17 آموزش برنامه نویسی C قسمت 17 : String Functions & Operations رایگان
18 آموزش برنامه نویسی C قسمت 18 : Char Pointers VS Array Char رایگان
19 آموزش برنامه نویسی C قسمت 19 : Binary & Unary Operations رایگان
20 آموزش برنامه نویسی C قسمت 20 : Type Casting رایگان
21 آموزش برنامه نویسی C قسمت 21 : readdir & opendir functions رایگان
22 آموزش برنامه نویسی C قسمت 22 : Fork Function رایگان
23 آموزش برنامه نویسی C قسمت 23 : Thread رایگان
24 آموزش برنامه نویسی C قسمت 24 : Switch Case Statement رایگان
25 آموزش برنامه نویسی C قسمت 25 : qsort رایگان
26 آموزش برنامه نویسی C قسمت 26 : Socket Programming رایگان
27 آموزش برنامه نویسی C قسمت 27 : لیست پیوندی (Linked List) رایگان
زمان و قیمت کل 0″ 0
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر