تا %60 تخفیف خرید برای 5 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

گرفتن عکس از صفحه نمایش در زبان سی شارپ

در این نکته قصد دارم تا نحوه گرفتن عکس از صفحه نمایش را خدمت دوستان آموزش بدم. در حقیقت این مطلب یک نمونه کد آماده است که بوسیله PInvoke و استفاده از توابع Windows به شما امکان تهیه عکس از صفحه نمایش را می دهد. برای اینکار ابتدا کلاسی به صورت زیر تعریف می کنیم:

public class API
{
  [DllImport("user32.dll", ExactSpelling = true, SetLastError = true)]
  public static extern IntPtr GetDC(IntPtr hWnd);

  [DllImport("user32.dll", ExactSpelling = true)]
  public static extern IntPtr ReleaseDC(IntPtr hWnd, IntPtr hDC);

  [DllImport("gdi32.dll", ExactSpelling = true)]
  public static extern IntPtr BitBlt(IntPtr hDestDC, int x, int y, int nWidth, int nHeight, IntPtr hSrcDC, int xSrc, int ySrc, int dwRop);

  [DllImport("user32.dll", EntryPoint = "GetDesktopWindow")]
  public static extern IntPtr GetDesktopWindow();
}

کاری که کلاس بالا انجام می دهد Import کردن یکسری API ها از فایل های user32.dll و gdi32.dll است که برای گرفتن عکس از صفحه نمایش به آن ها نیاز داریم. در ادامه کلاس زیر را تعریف می کنیم که یک متد static با نام Take در آن تعریف شده. این متد از صفحه نمایش یک تصویر گرفته و به صورت شئ ای از نوع Bitmap بر میگرداند:

internal class ScreenShot
{
  public static Bitmap Take()
  {
    int screenWidth = Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width;
    int screenHeight = Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height;

    Bitmap screenBmp = new Bitmap(screenWidth, screenHeight);
    Graphics g = Graphics.FromImage(screenBmp);

    IntPtr dc1 = API.GetDC(API.GetDesktopWindow());
    IntPtr dc2 = g.GetHdc();

    //Main drawing, copies the screen to the bitmap
    //last number is the copy constant
    API.BitBlt(dc2, 0, 0, screenWidth, screenHeight, dc1, 0, 0, 13369376);

    //Clean up
    API.ReleaseDC(API.GetDesktopWindow(), dc1);
    g.ReleaseHdc(dc2);
    g.Dispose();

    return screenBmp;
  }
}

در نهایت به صورت زیر می توان از صفحه نمایش عکس گرفت و در یک فایل ذخیره کرد:

var shot = ScreenShot.Take();
shot.Save("D:\\scshot.bmp");

کد بالا یک تصویر از صفحه نمایش ایجاد کرده و با نام scshot.bmp ذخیره می کند. دقت کنید که فضاهای نام System.Drawing و System.Runtime.InteropServices و System.Windows.Forms در کد بالا استفاده شده اند. امیدوارم که این مطلب مورد توجه شما قرار گرفته باشد. ITPRO باشید

نویسنده: حسین احمدی

منبع: ITPRO

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
1 نظر
افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر