در توسینسو تدریس کنید

و

با دانش خود درآمد کسب کنید

عباس منصوری

خطا در ایجاد بانک اطلاعاتی C#

سلام دوستان

قصد دارم برنامه ای در سی شارپ بنویسم که توسط اون بانک اطلاعاتی، جدول را ایجاد ، تغییر یا حذف کنم.

در بخش اول برنامه یعنی ایجاد بانک اطلاعاتی به مشکل برخوردم و بانک اطلاعاتی ایجاد نمیشه میخواستم بدونم مشکل از کجاست ممنون از لطف شما

کد برنامه:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;

namespace ADO
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private String conStr = null;
    private SqlConnection Con = null;
    private SqlCommand Cmd = null;
    String SQL = null;
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      button1.Text = "ایجاد بانک اطلاعاتی";
      button2.Text = "ایجاد جدول";
      button3.Text = "حذف جدول";
      button4.Text = "تغییر ساختار جدول";
      button5.Text = "خاتمه برنامه";
      comboBox1.Items.Clear();
      comboBox1.Items.Add("Bank");
      comboBox1.Items.Add("Chek");
      comboBox1.Items.Add("tblUser");
      comboBox1.Items.Add("Shobe");
      comboBox1.Items.Add("City");
      comboBox1.Items.Add("Ostan");
      comboBox1.Text = "انتخاب کنید";
      this.RightToLeft = RightToLeft.Yes;
      this.Text = "ایجاد بانک اطلاعات و جداول آن";
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        Con = new SqlConnection(conStr);
        if (Con.State == ConnectionState.Open)
          Con.Close();
        conStr = "Integrated Security=SSPI; Initial Catalog=master; Data Source=DESKTOP-L4IVEI3;";
        Con.ConnectionString = conStr;
        Con.Open();
        SQL = "create database Chek on Primary (Name=Chek_data,filename="+ "'D:\\Abbas\\Chek_data.Mdf'" + ",Size=30) Log on (Name=Chek_Log,filename=" + "'D:\\Abbas\\Chek_log.Ldf'" + "Size =30) ";
        Cmd = new SqlCommand(SQL, Con);
        Cmd.CommandType = CommandType.Text;
        Cmd.ExecuteNonQuery();
        Con.Close();
        MessageBox.Show("بانک مورد نظر ایجاد شد");
      }
      catch (Exception)
      {

        MessageBox.Show("خطا در ایجاد بانک");
      }
    }

    private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      {
        try
        {
          Con = new SqlConnection(conStr);
          if (Con.State == ConnectionState.Open)
            Con.Close();
          conStr = "Integrated Security=SSPI; Initial Catalog=chek; Data Source=DESKTOP-L4IVEI3;";
          Con.ConnectionString = conStr;
          Con.Open();
          SQL = "drop table " + comboBox1.Text;
          Cmd = new SqlCommand(SQL, Con);
          Cmd.CommandType = CommandType.Text;
          Cmd.ExecuteNonQuery();
          Con.Close();
          MessageBox.Show("حذف شد "+comboBox1.Text +" جدول");
        }
        catch (Exception)
        {

          MessageBox.Show("خطا رخ داد" + comboBox1.Text + "در حذف جدول");
        }
      }

    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        Con = new SqlConnection(conStr);
        if (Con.State == ConnectionState.Open) Con.Close();
        conStr = "Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=Chek;Data Source=DESKTOP-L4IVEI3;";
        Con.ConnectionString = conStr;
        Con.Open();
        if (comboBox1.Text == "Bank")
          SQL = "create table Bank(" +
              "BankCode Varchar (6) Primary Key," +
              "BankName Varchar (15) Not Null," +
              "ShobeCode Varchar (6) ," +
              "CityCode Varchar (6) ," +
              "Tel Varchar (15) ," +
              "CAddress Varchar (255) )";
        else if (comboBox1.Text == "Chek")
          SQL = "create table Chek(" +
              "ChekNo Varchar (15) Primary Key," +
              "BankCode Varchar (6) Not Null," +
              "UserName Varchar (10) ," +
              "ChekType Varchar (1) ," +
              "SodorDta Varchar (10) ," +
              "RasidData Varchar (10) ," +
              "VosolData Varchar (10) ," +
              "Mablag numeric," +
              "Comment Varchar (255) )";
        else if (comboBox1.Text == "tblUser")
          SQL = "create table tblUser(" +
              "UserName Varchar (10) Primary Key," +
              "Pass Varchar (10) ," +
              "FUser Varchar (50) ," +
              "LUser Varchar (50) ," +
              "Access Varchar (1) ," +
              "Photo VarBinary (Max) )";
        else if (comboBox1.Text == "City")
          SQL = "create table City(" +
              "CityCode Varchar (6) Primary Key," +
              "CityName Varchar (30) ," +
              "OstanCode Varchar (6) )";
        else if (comboBox1.Text == "Ostan")
          SQL = "create table Ostan(" +
              "OstanCode Varchar (6) Primary Key," +
              "OstanName Varchar (30) )";
        else
          SQL = "create table Shobe(" +
              "ShobeCode Varchar (6) Primary Key," +
              "ShobeName Varchar (30) )";
        Cmd = new SqlCommand(SQL, Con);
        Cmd.CommandType = CommandType.Text;
        Cmd.ExecuteNonQuery();
        Con.Close();
        MessageBox.Show("ایجاد شد"+comboBox1.Text+"جدول");

      }
      catch (Exception)
      {

        MessageBox.Show("خطا رخ داد" + comboBox1.Text + "در ایجاد جدول");
      }
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        Con = new SqlConnection(conStr);
        if (Con.State == ConnectionState.Open) Con.Close();
        conStr = "Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=Chek;Data Source=DESKTOP-L4IVEI3;";
        Con.ConnectionString = conStr;
        Con.Open();
        if (comboBox1.Text == "Bank")
          SQL = "alter table Bank ADD Discription varchar (250) NULL";
        else if (comboBox1.Text == "Chek")
          SQL = "alter table Chek alter column Comment varchar (250)";
        else if (comboBox1.Text == "Shobe")
          SQL = "alter table Shobe ADD Comment varchar (250)";
        else if (comboBox1.Text == "City")
          SQL = "alter table City ADD Comment varchar (250)";
        else if (comboBox1.Text == "Ostan")
          SQL = "alter table Ostan ADD Comment varchar (250)";
        else
          SQL = "alter table tblUser alter column FUser varchar (20)";
        Cmd = new SqlCommand(SQL, Con);
        Cmd.CommandType = CommandType.Text;
        Cmd.ExecuteNonQuery();
        Con.Close();
        MessageBox.Show("تغییر یافت" + comboBox1.Text + "جدول");
      }
      catch (Exception)
      {

        MessageBox.Show("خطا رخ داد" + comboBox1.Text + "در تغییر جدول");
      }
    }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Close();
    }
  }
}

#خطا #ساخت_بانک_اطلاعاتی #ایجاد_بانک_اطلاعاتی_در_سی_شارپ
لذت یادگیری با توسینسو
به عنوان شخصی که مدت هاست از سایت توسینسو استفاده می کنم باید بگم که واقعاً یکی از بهترین مرجع ها برای ارتقاء دانش شخصی هست. دوره های سایت، راهکارها و مطالب، همگی عالی هستند.
عباس منصوری

سلام مجدد

کسی از دوستان نمی تونه من رو راهنمایی کنه که چرا بانک اطلاعاتی ایجاد نمیشه؟

خیلی ممنون

عباس منصوری

سلام مجدد

دقیقاً این قسمت از کد برنامه مشکل داره:

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        Con = new SqlConnection(conStr);
        if (Con.State == ConnectionState.Open)
          Con.Close();
        conStr = "Integrated Security=SSPI; Initial Catalog=master; Data Source=DESKTOP-L4IVEI3;";
        Con.ConnectionString = conStr;
        Con.Open();
        SQL = "create database Chek on Primary (Name=Chek_data,filename="+ "'D:\\Abbas\\Chek_data.Mdf'" + ",Size=30) Log on (Name=Chek_Log,filename=" + "'D:\\Abbas\\Chek_log.Ldf'" + "Size =30) ";
        Cmd = new SqlCommand(SQL, Con);
        Cmd.CommandType = CommandType.Text;
        Cmd.ExecuteNonQuery();
        Con.Close();
        MessageBox.Show("بانک مورد نظر ایجاد شد");
      }
      catch (Exception)
      {

        MessageBox.Show("خطا در ایجاد بانک");
      }
    }

که مربوط به ایجاد بانک اطلاعاتی هست و گرنه بقیه قسمتهای برنامه به خوبی کار می گنه یعنی جدول ساخته میشه ادیت میشه یا حذف میشه اما فقط ایجاد بانک اطلاعاتی مشکل داره که احتمالاً مشکل از Connection String هست و به نظرم نحوه آدرس دهی فایلهای دیتابیس در درایو D رو درست وارد نکردم

ممنون میشم اگه کمکم کنید.

پاسخ شما
برای ارسال پاسخ خود وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره تابستانه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....