مشکل در فراخوانی توابع

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام

قصد دارم برنامه دوز یا X و O رو در سی شارپ بنویسم. در کد زیر غیر از تابع Main چهار تابع تعریف کردم که همگی هم در یک کلاس هستند.مشکلی که دارم این هست که وقتی توابعی که همگی در یک کلاس هستند رو فراخوانی می کنم کامپایلر Error میده ممنون میشم راهنمایی کنید.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;namespace Abbas
{
  class Program
  {
    char[] board = { '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9' };
    static void Main(string[] args)
    {
      bool player = false; // true = X false = O
      Program p = new Program();
      displayBoard(ref p.board);

      bool result = checkWin(true);
      while (!result)
      {
        if (player == true)
          player = false;
        else
          player = true;
        move(player);
      }
      if (player == true)
        Console.WriteLine("Player 1 WINS");
      else
        Console.WriteLine("Player 2 WINS");
    }    static void displayBoard(ref char[] board)
    {
      Console.WriteLine();
      Console.Write('\t');
      Console.Write(board[0]);
      Console.Write(" | ");
      Console.Write(board[1]);
      Console.Write(" | ");
      Console.WriteLine(board[2]);
      Console.Write('\t');
      Console.WriteLine("---------");
      Console.Write('\t');
      Console.Write(board[3]);
      Console.Write(" | ");
      Console.Write(board[4]);
      Console.Write(" | ");
      Console.WriteLine(board[5]);
      Console.Write('\t');
      Console.WriteLine("---------");
      Console.Write('\t');
      Console.Write(board[6]);
      Console.Write(" | ");
      Console.Write(board[7]);
      Console.Write(" | ");
      Console.Write(board[8]);
    }
    bool checkWin()
    {
      if (board[0] == board[1] && board[2] == board[0])
        return true;
      else if (board[3] == board[4] && board[5] == board[3])
        return true;
      else if (board[6] == board[7] && board[8] == board[6])
        return true;
      else if (board[0] == board[3] && board[6] == board[0])
        return true;
      else if (board[1] == board[4] && board[7] == board[1])
        return true;
      else if (board[2] == board[5] && board[8] == board[2])
        return true;
      else if (board[0] == board[4] && board[8] == board[0])
        return true;
      else if (board[2] == board[4] && board[6] == board[2])
        return true;
      else
        return false;
    }

    void move(bool who)
    {
      int spot;
      if (who == true)
        Console.WriteLine("\nEnter your move Player 1: ");
      else
        Console.WriteLine("\nEnter your move Player 2: ");

      spot=int.Parse( Console.ReadLine()); 
      if (isLegal(spot))
      {
        if (who == true)
          board[spot - 1] = 'X';
        else
          board[spot - 1] = 'O';
      }
      else
        move(who);
      displayBoard(ref board);
    }

    bool isLegal(int spot)
    {
      if (board[spot - 1] == 'X' || board[spot - 1] == 'O')
        return false;
      else
        return true;
    }
  }
}

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است