خطای ارسال و دریافت ایمیل با ایمیل سرور شرکتی

بپرسید
  • rsl_Rff rsl_Rff
  • 9 ماه قبل
  • 7 ماه قبل
  • 80 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام دوستان و اساتید ، یک ایمیل شرکتی دارم که مشکل ارسال ایمیل داره و وقتی با هر یک از اون اکانت ها ارسال میکنم به جیمیل یا مثلا دیجی کالا ایمیلی دریافت نمیکنند
برای جیمیل خطای زیر میاد : 

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

  designertt@gmail.com
    host gmail-smtp-in.l.google.com [173.194.76.27]
    SMTP error from remote mail server after end of data:
    550-5.7.1 [94.130.1.229      12] Our system has detected that this message is
    550-5.7.1 likely unsolicited mail. To reduce the amount of spam sent to Gmail,
    550-5.7.1 this message has been blocked. Please visit
    550-5.7.1  https://support.google.com/mail/?p=UnsolicitedMessageError
   550 5.7.1  for more information. i15si17045920wrf.1042 - gsmtp

Reporting-MTA: dns; shared.worldbus.co

Action: failed
Final-Recipient: rfc822;designertt@gmail.com
Status: 5.0.0
Remote-MTA: dns; gmail-smtp-in.l.google.com
Diagnostic-Code: smtp; 550-5.7.1 [94.130.1.229      12] Our system has detected that this message is
 550-5.7.1 likely unsolicited mail. To reduce the amount of spam sent to Gmail,
 550-5.7.1 this message has been blocked. Please visit
 550-5.7.1  https://support.google.com/mail/?p=UnsolicitedMessageError
 550 5.7.1  for more information. i15si17045920wrf.1042 - gsmtp

کسی میدونه مشکل چیه و چطور باید رفعش کنم؟
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است