تا %60 تخفیف خرید برای 3 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
+9****+48

مشکل اتصال به sql server در سی شارپ

سلام ببخشد من Sql Server رو نصب کردم و می خوام با سی شارپ به هش وصل بشم و از databaseام جدول بگیرم erro میده:

System.Data.SqlClient.SqlException: 'A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server)'

Win32Exception: The system cannot find the file specified

و نمی تونم بهش اصال پیدا کنم و کد هم : 

            string query = "Select * From amma";
            SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString);
            SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(query, connection);
            DataTable data = new DataTable();
            adapter.Fill(data);
            return data;

و این هم string که برای مشخصاته "Data Source = (local); Initial Catalog = amma; Integrated Security = SSPI"

لذت یادگیری با توسینسو
به عنوان شخصی که مدت هاست از سایت توسینسو استفاده می کنم باید بگم که واقعاً یکی از بهترین مرجع ها برای ارتقاء دانش شخصی هست. دوره های سایت، راهکارها و مطالب، همگی عالی هستند.

سلام. ConnectionString رو به صورت زیر تغییر بدید:

Data Source=.; Initial Catalog = amma; Integrated Security = SSPI
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ خود وارد شوید.
افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند