تا %60 درصد تخفیف برای تنها 2 نفر با کد 82J5Y05F + صدور گواهینامه فقط تا
000000
عباس مولائی

مشکل در دیباگ فرم WPF

با سلام

یک فرم WPF رو وقتی با زدن کلید F11 شروع به دیباگ می شه از متد DoWork خیلی راحت رد می شه و توی متد bw_ProgressChanged گیر می کنه، دلیلش چیه؟

با تشکر

متن کد:

<left>

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace WpfApplication2
{
 
  public partial class MainWindow : Window
  {
    public MainWindow() 
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      bw.WorkerReportsProgress = true;
      bw.WorkerSupportsCancellation = true;

      bw.DoWork += bw_DoWork;
      bw.ProgressChanged += bw_ProgressChanged;
      bw.RunWorkerCompleted += bw_RunWorkerCompleted;
      bw.RunWorkerAsync();
    
    }
    #region bw
    private BackgroundWorker bw = new BackgroundWorker();
    bool flg = true;
    int tempSec = 0;
    private void bw_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
    {
      while (flg)
      {
        if (tempSec < DateTime.Now.Second)
        {
          tempSec = DateTime.Now.Second;

          bw.ReportProgress(tempSec);
        }
      }
     
     }

    private void bw_RunWorkerCompleted(object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
    {
      txtSecondCounter.Text = "Done";
   /*   if (!e.Cancelled && e.Error == null)//Check if the worker has been cancelled or if an error occured
      {
        string result = (string)e.Result;//Get the result from the background thread
        lblAlarm.Text = result;//Display the result to the user
        lblCounter.Content = "Done";
        lblCounterTimes.Content = (++countTimes).ToString();
        m_Timer.Dispose();
        if ((bool)chkLoop.IsChecked)
          btnStart_Click(btnStart, null);
      }
      else if (e.Cancelled)
      {
        lblAlarm.Text = "User Cancelled";
      }
      else
      {
        lblCounter.Content = "An error has occured";
      }
      btnStart.IsEnabled = true;
      */

    }
    private void bw_ProgressChanged( object sender, ProgressChangedEventArgs e)
    {

      txtSecondCounter.Text = e.ProgressPercentage.ToString();
     }


    #endregion

    private void btnPlayPause_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      flg = !flg;
      if (flg)
        bw.RunWorkerAsync();

      if (btnPlayPause.Content.ToString() == "Pause")
        btnPlayPause.Content = "Play";
      else
        btnPlayPause.Content = "Pause";

    }
  }
}

<left> و

و این هم کد xmal اش:

<Window x:Class="WpfApplication2.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:WpfApplication2"
    mc:Ignorable="d"
    Title="MainWindow" Height="350" Width="525"
    Loaded="Window_Loaded"
    >
  <DockPanel Name="pnlMain" LastChildFill="False">

    <DockPanel DockPanel.Dock="Top" Height="40" Background="AliceBlue" LastChildFill="False">
     
      
    </DockPanel>

    <DockPanel DockPanel.Dock="Bottom" Height="40" Background="AliceBlue" LastChildFill="False">

      <TextBlock Name="txtSecondCounter" Width="100" Height="30" Background="Yellow">0</TextBlock>
      <Button Width="100" Name="btnPlayPause" Click="btnPlayPause_Click" DockPanel.Dock="Left">Pause</Button>
      <TextBox Width="100"></TextBox>
    </DockPanel>

  </DockPanel>
</Window>
لذت یادگیری با توسینسو
به عنوان شخصی که مدت هاست از سایت توسینسو استفاده می کنم باید بگم که واقعاً یکی از بهترین مرجع ها برای ارتقاء دانش شخصی هست. دوره های سایت، راهکارها و مطالب، همگی عالی هستند.
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ خود وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر