تا %60 تخفیف خرید برای 2 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
عبدالرحمن حسینی ارشد

راهنمایی بهینه سازی کد های linq

سلام به همه دوستان کسی هست ارادات این کد که جهت اضافه کردن یک رکورد در بانک sql از تکنولوژی linq استفاده شده کمک کنه

 private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {string t_dateh=maskedTextBox1 .Text;
    try
    {
      // MessageBox.Show(maskedTextBox1.Text ); 
        dataGridView6.Enabled = true; 
        moshakhsat u = new moshakhsat();
        u.idpublic = (T_idpublic.Text);
        u.name = T_name.Text ;
        u.family = T_family.Text ;
        u.name_f =T_father .Text ;
        u.sh_sh =T_sh_sh.Text ;
        u.date_h = t_dateh;
        u.sabeghe =int.Parse( T_sabeghe.Text);
        u.count_chil =int.Parse (com_count_ch.SelectedIndex.ToString()) ;
        u.name_mdrak = int.Parse(com_madrak.SelectedIndex.ToString());
        u.average =int.Parse(T_avereg.Text);
        u.salary =Convert.ToInt32(T_mony.Text);
        u.date_start = T_start.Text ;
        u.fare = int.Parse(com_Fara.SelectedIndex.ToString());
        u.Taddress =T_address.Text ;
        u.mobaily = T_mobaily.Text;
        u.email = T_email.Text ;
        u.web =T_web .Text ;
        u.id_post =maskedTextBox2.Text;
        u.reshteh=T_reshteh.Text;
        u.marrid =int.Parse(com_marrid.SelectedIndex.ToString()) ;
        u.sex = int.Parse(com_sex.SelectedIndex.ToString());
        u.mahal_end_tahsili =T_mahal_madrak.Text ;
        u.aks = T_idpublic.Text;
        u.id =int.Parse (T_rezomeh .Text);
        u.name_t = T_mtavalod.Text;
        u.id_search =int.Parse (T_idpublic.Text);
        var items = from b in bank.moshakhsats
              where b.idpublic == T_idpublic.Text
              select b;
        if (items.Count() == 0)
        {
          bank.moshakhsats.InsertOnSubmit(u);
          bank.SubmitChanges();

        }
        else
        {
          MessageBox.Show("کدملی تکراری است ");
        }
        var
          q = from p in bank.moshakhsats select p;
        dataGridView6.DataSource = q;
      }
      catch (Exception w)
      {
        MessageBox.Show(w.ToString());
      }
      ClearControls();
      T_rezomeh.Text = "0";
      T_avereg.Text = "0";
      T_mony.Text = "0";
      T_idpublic.Text = "0";
    }
لذت یادگیری با توسینسو
به عنوان شخصی که مدت هاست از سایت توسینسو استفاده می کنم باید بگم که واقعاً یکی از بهترین مرجع ها برای ارتقاء دانش شخصی هست. دوره های سایت، راهکارها و مطالب، همگی عالی هستند.
مهدی آسیایی

با سلام

در خط 8 ام اون پرانتزها برای (T_idpublic.Text) برای چیه ؟

برنامتون کار نمیکنه یا میخوان بهینه سازی بشه؟؟؟؟

بزرگ فکر کن! "تقدیر" تقویم افراد عادیست و "تغییر" تدبیر افراد عالی ...

سلام

نه قصدم بهینه سازی برنامه است نه چیزه دیگر برنامه کار می کند و مشکلی ندارد

خدا همیشه با هاته نگران آینده نباش-0001010100111001
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ خود وارد شوید.
افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند