تا %60 تخفیف خرید برای 6 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
با توجه به مسدود شدن IP های خارج از ایران در سامانه شاپرک، در هنگام خرید حتماً فیلتر شکن خود را خاموش کرده و با IP ایران اقدام به خرید کنید
در توسینسو تدریس کنید

آموزش اسکریپت نویسی مقدماتی : آموزش نوشتن Batch File قسمت 6

از فایلهای دسته ای می توان جهت اجرای خودکار یکسری از دستورات استفاده کرد ، پسوند این فایلها از نوع bat بوده که با استفاده از نرم افزار notepad قابل ویرایش هستند.دستورات فایل های دسته ای حساس به بزرگی و کوچکی حروف (Case Sensitive) نیستند.

مرور کلی بر دستورات فایلهای دسته ای (batch files) بهمراه مثال

 • دستور @ECHO OFF : عدم نمایش خود دستور در اجرا
 • علامت | : موجب شده خروجی یک دستور بعنوان ورودی برای دستور بعدی باشد
 • علامت <:خروجی دستوری را به محل خاص تغییر مسیر می دهد.
 • علامت > : این عملگر موجب شده که دستورات بعنوان ورودی به فرمانی خاص ارسال شوند.
 • علامت || : به این معناست که اگر دستور اول اجرا نشد دستور دوم اجرا شود
 • علامت & : باعث می شود بعد از اجرای دستور اول دستور دوم اجرا شود.
 • علامت && : به این معنا که اگر دستور اول کامل اجرا شد دستور دوم نیز کامل اجرا گردد و اگر دستور اول اجرا نشو دستور دوم نیز اجرا نشود.
 • متغیرهای محیطی و دستور SET:این متغیرها از نوع رشته ای هستند و از این متغیرها می توان برای ذخیره سازی و بازخوانی آن ها استفاده کرد.
 • متغیرها محیطی عمومی
  1. %CD% مسیر جاری را در خود دارد
  2. %OS% نسخه سیستم عامل را در خود دارد
  3. %DATE% تاریخ سیتم را در خود دارد
  4. %TIME% ساعت سیستم را در خود دارد
  5. %RANDOM% یک عدد تصادفی بین 0 تا 32766 تولید می کند
 • عملگرها
  1. عملگرهای ریاضی : ضرب * تقسیم / %باقیمانده +جمع - تفریق
  2. عملگرهای انتسابی := =+ =- =% =/
  3. عملگر % VAR:~1,2% از کاراکتر اول رشته به طول 2 جدا می کند
  4. عملگر % VAR:~1,-2% از کاراکتر اول رشته 2 تا از آخر جدا می کند
  5. عملگر % VAR:~-1,2% از یک از آخر به طول دو تا جدا می کند
  6. عملگر % VAR:~ 2% از کاراکتر دوم رشته تا انتها را جدا می کند.
  7. عملگر % VAR:~-2% از دومین کاراکتر از آخر رشته تا انتها را جدا می کند.
 • متغیرها
  1. متغیر errorlevel:این متغیر از نوع اعداد طبیعی است و بعد از اتمام هر برنامه اجرای این متغیر مقدار دهی می شود.در واقع این متغیر برای آنست که بدانیم علت خطا را بدانیم.اگر عملیات موفقیت آمیز و بدون اشتباه باشد این متغیر عدد 0 در آن قرار می گیرد.اگر عملیات با اشتباه و خطا مواجه شود این متغیر با یک مقدار دهی می شود.
  2. متغیر محلی به صورت %var% نمایش داده شده
  3. متغیر دستور for بصورت %%var نمایش داده شده
  4. متغیر خط فرمان بصورت %var نمایش داده شده
 • دستور goto: برای پرش به یک دستور از فرمان goto استفاده می گردد و برچسب ها با عملگر از : نشان داده می شوند طول آنها حداکثر 127 کاراکتر بوده و از حروف و عدد تشکیل شده اند.
 • دستور echo: نمایش پیغام و ایجاد یک خط مانند اینتر و دستور @echo on or off برای نمایش یا عدم نمایش خط دستورات در حال اجرا
 • start: اجرای یک برنامه بطور مستقل و همزمان ، سوئیچ های دستور start عبارتند از پارامتر min موجب شده برنامه به صورت حداقل اجرا گردد .پارامتر max موجب شده برنامه بصورت حداکثر اجرا گرددپارامتر /wait اجرای برنامه تا انتها به طول انجامیده
 • دستور If:دستور شرط به این صورت که اگر شرطی برقرار بود دستوری اجرا شود و در غیر این صورت دستور دیگری اجرا گردد
 • دستور FOR:با این دستور می توان کارهای زیر را انجام داد:حرکت بر روی فایلها و پوشه ها،حرکت بر روی انواع مجموعه ها،خواند فایل هائی با ساختار مشخص،درست کردن شمارنده های پیشرفته ،از این دستور جهت ایجاد حلقه استفاده کرده.
 • دستور rem :جهت ارائه توضیحات در ارتباط با دستورات و عدم اجرای یک خط دستور
 • علامت :: بجای دستور rem می توان استفاده کرد.
 • دستور dir : نمایش لیست فایلها و پوشه های مسیر مربوطه
 • دستور cd : ورود به یک پوشه
 • دستور md : ساخت پوشه
 • دستور rd :حذف پوشه
 • دستور attrib : تغییر یا بررسی خصلت فایلها
 • دستور del وerase : حذف فایل یا فایله
 • دستور copy: عملیات کپی فایل از مبدا به مقصد
 • دستور replace:جایگزینی یک فایل
 • دستور move:انتقال فایل
 • دستور ren:تغییر نام فایل
 • دستور cls : پاک کردن صفحه نمایش
 • دستور title: تغییر عنوان صفحه cmd
 • دستور time:نمایش ساعت سیستم
 • دستور tree:نمایش درختی پوشه ها و فایلها
 • دستور findstr:جستجوی یک رشته در یک فایل
 • دستور sort:مرتب سازی محتویات فایل
 • دستور CHOICE:امکان انتخاب برای ادامه کار را برای کاربر فرام کرده .

نحوه استفاده از این دستور به شرح ذیل است:

[/C[:]choices] [/N] [/S] [/T[:]c,nn] [text]	choice
 • /C[:]choices کلیدهای مجاز مشخص که پیش فرض Yو N هستند
 • /N عدم نمایش موارد انتخاب و علامت سؤال
 • /S حساسیت موارد انتخاب به حروف بزرگ و کوچک
 • /T[:]c,nn انتخاب پیش فرض C و بعد از nn ثانیه
 • text جمله اعلان جهت نمایش

مثال

مثال 1: جستجوی عبارت cmd در فایل Help.txt موجود در درایو c

Findstr  ali  c:\a.txt

مثال 2: جستجوی کلیه فایلهای متنی داخل درایو c و پوشه های آن که دارای کلمه win است.

Findstr /s win c:\*.txt

مثال3:

@ECHO OFF
SET SCORE=10
ECHO %SCORE%
OUTPUT : 10

مثال4 : لیست فایلهای پوشه مربوطه ای که این فایل دسته ای در اون اجرا شدرو در فایلی به نام A.TXT ذخیره و با NOTEPAD نمایش داده.

@ECHO O FF
DIR/W > A.TXT
START NOTEPAD A.TXT< DIR/W 

مثال5 : محاسبه میانگین دو عدد

@ECHO OFF
SET score1=10
set score2=15
SET /A SCORE=%SCORE1%+%SCORE2%
SET /A SCORE=(%SCORE1%+%SCORE2%)/2
ECHO %SCORE%

مثال 6: نمایش حروف بعد از کاراکتر چهارم به تعداد 1

@ECHO OFF
SET STR=ALIREZA
%STR:4,1%
OUTPUT : LIR

مثال7 : در صورت وجود فایل a.txt در درایو c آن را به b.txt تغییر نام داده

If exist c:\a.txt 
Ren c:\a.txt  c:\b.txt
Else
  Echo "no file"

مثال 8:ساخت درایو مجازی y که به پوشه backup متصل باشد

subst y: c:\backup

مثال 9: در صورت وجور فایلی به نام 1.txt در درایو c: سیستم بصورت خودکار بعد از 50 reset شده

If exist c:\1.txt 
shutdown.exe -r -f -t 00 -c "Windows will now restart..." If exist c:\a.txt 
Else
  Echo "no file"

نکته : جهت قطع عملیا ت shutdown دستور زیر را وارد نمائید

Shutdown -a

مثال 10: تایپ اعداد از 4 تا 9

@echo off
FOR  /L  %I IN (4,1,9) DO  ECHO  %I

مثال 11: تایپ اعداد از 20 تا 6 بصورت معکوس 3 تا سه تا

FOR  /L  %I  IN (20,-3,6)  DO ECHO  %I

مثال 12: نمایش تمام فایلهایی که با حرف a شروع می شوند و با حرف b ختم می شوند را از درایو c در لیستی نمایش می هد.(اگر از درایو c اجرا شده باشد)

For %i in (a*b.txt) do echo %i

مثال 13: نمایش تمام فایهای تصویری که حرف اول آنها با b و حرف چهارم آنها h نمایش داده (از درایو و مسیری که در حال اجرا است)

For %i in (b??h*.jpg) do echo %i

مثال 14: نمایش تاریخ، ساعت به ترتیب با استفاده از دستور for

For %i in (date time) do %i

مثال15: فعال شدن منو و امکان انتخاب یک عدد 1 یا 2 و یا3 .در صورت انتخاب 2 ، سیستم reset شود و در صورت انتخاب 3 ، سیستم خاموش شود و در صورت انتخاب 1 عمل خاموش شدن و یا راه اندازی متوقف گردد.

@echo off
rem "1:abort - 2:shutdown - 3:reset"
CHOICE /C:123 %1 
IF ERRORLEVEL ==3 GOTO THREE
IF ERRORLEVEL ==2 GOTO TWO
IF ERRORLEVEL ==1 GOTO ONE
GOTO end
:THREE
shutdown.exe -r -f -t 50 -c "Windows will now restart..." 
GOTO end
:TWO
shutdown.exe -s -f -t 40 -c "Windows will now shutdown.... "
GOTO end
:ONE
shutdown -a
:end

مثال16: بازشدن پنجره notepad در حالت ماکزیمم

start /MAX notepad myfile.txt 

مثال17: اجرای یک موسیقی

start c:\music\"my song.mp3"

نویسنده : علیرضا(ARAF)

منبع : ITPRO

هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند